Detail předmětu

Semestrální projekt (v angličtině)

SEPa Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu/fakulty.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

  • 65 hod. projekty

Bodové hodnocení

  • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Povinné korekvizity

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.

Podmínky zápočtu

Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIPa - Diplomový projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru