Detail předmětu

Pokročilé databázové systémy (v angličtině)

PDBe Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět v širší úrovni přibližuje tyto moderní databázové systémy: objektově-relační databáze, deduktivní databáze, prostorové databáze, temporální databáze, XML databáze, pokročilé relační databáze. Dále jsou diskutovány principy moderních databázových systémů, porozumění databázovému schématu a způsob práce s moderními databázovými systémy. Zmíněny jsou i principy implementace moderních databázových systémů a způsoby zpracování údajů v moderních databázových systémech.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. cvičení
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni identifikovat postrelační DB systémy, u vybraných kategorií se budou orientovat v problematice implementace a užití takových systémů.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Student se zdokonalí v řešení malých projektů v malém týmu

Cíle předmětu

Podat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, XML a multimediální) jak v jejich různorodosti tak v implementačních technikách.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Transakce. Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL.

Technické vybavení

komerční

 • Oracle DB server

 • volně dostupné
  • Java

Osnova přednášek

 1. Úvod, definice postrelačních databázových systémů, vymezení pojmů
 2. Objektově-relační databáze, standard SQL/99
 3. Prostorové databáze, úvod, předmět zájmu
 4. Modelování prostorových dat
 5. Dotazování v prostorových databázích
 6. Algoritmy prostorových databází
 7. XML databáze
 8. Temporální databáze, úvod, předmět zájmu
 9. Modelování temporálních dat
 10. Algoritmy temporálních databází
 11. Deduktivní databáze, úvod, předmět zájmu
 12. Modely a implementační techniky v deduktivních databází
 13. Závěr, srovnání, diskuze otevřených otázek, NoSQL

Osnova numerických cvičení

 1. Demonstrační cvičení: úvod do Javy, JDBC a multimediální databáze - úvod do jazyka Java, Java Database Connectivity (JDBC); uložení multimédií v Oracle Multimedia/interMedia, práce s multimédii vč. vyhledávání.
 2. Demonstrační cvičení: prostorové a XML databáze - úvod do prostorových databází a Oracle Locator/Spatial, uložení dat v Oracle Locator/Spatial, indexování, dotazování prostorových dat v Oracle a JDBC; úvod do XML databází, definice XML dat a jejich uložení v Oracle, dotazování XML dat v Oracle a přes JDBC.
 3. Demonstrační cvičení: temporální a deduktivní databáze - úvod do temporálních databází, jazyk (A)TSQL2 a jeho interprety TimeDB2 a TSQL2lib, implementace (A)TSQL2 a problémy v temporálních databázích; úvod do deduktivních databází, databáze XSB, definice a dotazování dat v Datalogu, standardní predikáty.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní počítačové cvičení a multimediální databáze - úvod do jazyka Java a práce s databázovým systémem Oracle pomocí JDBC; práce s multimediální databází v Oracle Multimedia (připojení před JDBC, vkládání dat do databáze a získání dat z databáze, podobnostní vyhledávání obrazových dat).
 2. Prostorové a XML databáze - tvorba prostorových databází pomocí Oracle Locator/Spatial, uložení prostorových dat a jejich indexování, dotazování nad prostorovými daty; tvorba XML databází v Oracle, dotazování XML dat uložených v Oracle a přes JDBC.
 3. Temporální a deduktivní databáze - úvod do jazyka (A)TSQL2 pro temporální databáze, dotazování nad temporálními daty pomocí (A)TSQL2; úvod do deduktivních databází, definice dat v podobě explicitně a odvoditelně uložených predikátů v databázi XSB, dotazování v deduktivní databázi.
 4. Obhajoba projektu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vytvoření a demonstrace vlastností databáze v postrelačním databázovém systému (použit prostorový, multimediální, temporální, či deduktivní DBS, nebo jejich kombinaci)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška se skládá z otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou. Maximální hodnocení zkoušky je 60 bodů, přičemž pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny. Řádný termín zkoušky bude realizován písemnou formou, opravné termíny budou realizovány formou písemnou nebo kombinovanou (tedy písemně i ústně v jeden den - ráno písemná, odpoledne ústní část). Forma opravných termínů zkoušky bude oznámena vždy po vyhodnocení předchozího termínu zkoušky, přičemž kombinovaná forma zkoušky bude zvolena tehdy, pokud se daného termínu zkoušky bude moci zúčastnit nejvýše 16 studentů.

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru