Detail předmětu

Matematické struktury v informatice (v angličtině)

MATe Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Formální teorie, výroková logika, predikátová logika, univerzální algebra, algebraické struktury s jednou a dvěma binárními operacemi, topologické a metrické prostory, Banachovy a Hilbertovy prostory, neorientované grafy, orientované grafy a sítě.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 80 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti prohloubí své znalosti z oblasti matematických struktur, které jsou nejčastěji využívány v informatice. Jedná se o matematickou logiku, algebru, funkcionální analýzu a teorii grafů. To jim pak umožní nejen lépe porozumět teoretickým základům informatiky, ale také se aktivně zapojit do výzkumu v tomto oboru.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti základních matematických struktur, které jsou často využívány v různých oblastech informatiky. Vedle základů univerzální algebry a klasických algebraických struktur budou podrobněji vyloženy základy matematické logiky, teorie Banachových a Hilbertových prostorů a teorie neorientovaných i orientovaných grafů.

Osnova přednášek

 • Výroková logika, výrokové formule a jejich pravdivost, formální systém výrokové logiky, dokazatelnost ve výrokové logice, věta o úplnosti.
 • Jazyk predikátové logiky (predikáty, kvantifikátory, termy, formule) a jeho realizace, pravdivost a splňování formulí.
 • Formální systém predikátové logiky 1. řádu, věty o korektnosti, úplnosti a kompaktnosti, prenexní tvar formulí. 
 • Univerzální algebry a jejich základní typy: grupoidy, pologrupy, monoidy, grupy, okruhy, obory integrity, tělesa, svazy a Booleovy svazy.  
 • Základní algebraické metody: podalgebry, homomorfismy a izomorfismy, kongruence a přímé součiny algeber.
 • Relace kongruence na grupách a okruzích, normální podgrupy a ideály.
 • Okruhy polynomů, dělitelnost v oborech integrity, Gaussovy a Eukleidovy okruhy.
 • Teorie polí: minimální pole, rozšíření polí, konečná pole.
 • Metrické prostory, úplnost, normované a Banachovy prostory.
 • Unitární a Hilbertovy prostory, ortogonalita, uzavřené ortonormální systémy a Fourierovy řady.
 • Stromy a kostry, minimální kostra (Kruskalův a Primův algoritmus), vybarvování uzlů a hran grafu.
 • Orientované grafy, orientované eulerovské grafy, problém kritické cesty (Dijkstrův a Floyd-Warshallův algoritmus).
 • Sítě, toky a řezy v sítích, problémy maximálního toku a minimálního řezu, cirkulace v sítích.

Osnova numerických cvičení

 • Propositional logic, formulas and their truth, formal system of propositional logic, provability, completeness theorem. 
 • Language of predicate logic (predicates, kvantifiers, terms, formulas) and its realization, truth and validity of formulas.
 • Formal system of 1st order predicate logic, correctness, completeness and compactness theorems, prenex  form of formulas.
 • Universal algebras and their basic types: groupoids, semigroups, monoids, groups, rings, integral domains, fields, lattices and Boolean lattices.
 • Basic algebraic methods: subalgebras, homomorphisms and isomorphisms, congruences and direct products of algebras.
 • Congruences on groups and rings, normal subgroups and ideals.
 • Polynomial rings, divisibility in integral domains, Gauss and Eucledian rings.
 • Field theory: minimal fields, extension of fields, finite fields. 
 • Metric spaces, completeness, normed and Banach spaces.
 • Unitar and Hilbert spaces, orthogonality, closed orthonormal systems and Fourier series.
 • Trees and spanning trees, minimal spanning trees (the Kruskal's and Prim's algorithms), vertex and edge colouring.
 • Directed graphs, directed Eulerian graphs, networks, the critical path problem (Dijkstra's and Floyd-Warshall's algorithms).
 • Networks, flows and cuts in networks, maximal flow and minimal cut problems, circulation in networks.

 

 

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru