Detail předmětu

Semestrální projekt

SEP Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

  • 65 hod. projekty

Bodové hodnocení

  • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Povinné korekvizity

Literatura studijní

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • Konkrétní doporučenou literaturu upřesní vedoucí semestrálního projektu podle zaměření dané problematiky.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.

Podmínky zápočtu

Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru