Detail předmětu

Plošné spoje a povrchová montáž

BPC-PSM FEKT BPC-PSM Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět se věnuje problematice desek s plošnými spoji (DPS, PCB) a montážnímu procesu, tj. od součástek a používané "chemie" na vstupu až po opravy a požadavky na kvalitu na výstupu. Dále probírá základní materiály pro výrobu desek plošných spojů (DPS), jejich vlastnosti, aplikace, srovnání s anorganickými substráty, technologické postupy výroby jedno-, dvou- a vícevrstvých DPS, nové technologické směry výroby DPS, dále povrchovou (SMT), vývodovou (THT) a kombinovanou montáž elektronických součástek a požadavky na kvalitu osazení a zapájení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 18 hod. laboratoře
  • 4 hod. pc laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou výroby desek plošných spojů (DPS). Zasvětit je do materiálových i technologických otázek montáže součástek, jež jsou v současné době k dispozici. Důraz je kladen na povrchovou montáž součástek (SMT).
Student se bude orientovat v oblasti výroby i montáže desek s plošnými spoji
 definuje základní pojmy z oblasti desek s plošnými spoji (DPS)
 dokáže popsat a vysvětlit rozdíly v základních materiálech organických i anorganických – složení, vlastnosti, aplikace
 prokáže znalost z oblasti výroby DPS struktur subtraktivní technikou. Dokáže vyjmenovat a popsat dílčí operace výroby 1V, 2V a VV DPS
 je schopen na základě získaných znalostí pracovat s návrhovým systémem PADS a následně navrhnout jednoduchou DPS v programu PADS
 dokáže vysvětlit technologické postupy vývodové, povrchové, i kombinované montáže součástek
 dokáže vysvětlit funkci tavidla, pájecí pasty, lepidla i pájecí slitiny
 ovládá problematiku pájení a čištění DPS, je schopen diskutovat otázky bezolovnatého i olovnatého pájení
 aplikuje získané poznatky v technologickém rozboru reálné DPS, dokáže diskutovat dílčí kroky
 prakticky ovládá měření a vyhodnocování teplotních profilů u pájení přetavením
 dokáže interpretovat požadavky na kvalitu osazení a pájení dle mezinárodní normy IPC A 610 rev. D ev. i E
 prakticky je schopen osadit DPS SMD součástkami, ovládá zásady a techniku oprav vývodových i SMD součástek, demontáž i montáž
 prakticky ovládá základní anglickou terminologii z oblasti výroby a montáže DPS

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura studijní

  • Starý, J.., Zatloukal, M.: Montážní a propojovací technologie
  • Starý, j., Zatloukal, M., Stejskal, P.: MMOT - Montážní a propojovací technologie

Literatura referenční

  • Starý, J., Šandera, J., Kahle, P.: Plošné spoje a povrchová montáž, PC DIR - REAL Brno, 1999
  • Starý, J. : BPSM - Plošné spoje a povrchová montáž
  • Norma IPC-A-600 rev.K July 2020

Osnova přednášek

Základní materiály organické, druhy výztuže pojiva, plátované základní materiály. Organické základní materiály tuhé a ohebné.
Základní materiály organické , vlastnosti elektrické, mechanické i tepelné. Základní materiály anorganické a porovnání s organickými
Zásady návrhu DPS, tvar a velikost pájecích plošek a vodivých cest. Zásady návrhu pro pájení vlnou a přetavením
Zásady návrhu DPS, návrh nepájivé masky, návrh pájecích plošek pro BGA a CSP, příklady "footprintů" pro SMT
Montážní a propojovací struktury, druhy. Subtraktivní, semiaditivní a aditivní metody výroby montážních a propojovacích struktur. Hlavní aplikační směry v elektrotechnice
Technologické postupy výroby 1V, 2V a VV DPS. Mikropropojovací struktury, MID. Jednotlivé operace výrobního procesu
Montáž DPS vývodová , povrchová, kombinovaná. Technologické postupy. Nové směry v povrchové montáži součástek
"Chemie v montážním procesu" a její správná volba / pájecí pasty, pájecí slitiny, lepidla, tavidla, konformní povlaky, pouzdřící hmoty /
Aplikační technologie /sítotisk a šablonový tisk, dispenze/. Proces osazování SMD, osazovací automaty, principy, metody centrování součástek
SMD součástky, vlastnosti a provedení, vývody součástek, pouzdra pro IO, pasivní součástky, elektromechanické prvky, pouzdra BGA, konstrukce.
Pájení, metody pájení, pájený spoj a spolehlivost pájeného spoje. Strojní pájení vlnou, vliv dusíkové ochranné atmosféry. Ruční pájení, zásady
Pájení přetavením, metody, nucená konvekce a vliv dusíkové atmosféry. Měření teplotních profilů. Testování neosazených a osazených DPS, kontrola kvality, kontrolní metody.
Opravy DPS, kontaktní a bezkontaktní metody demontáže a montáže součástek. Zásady a technika oprav. Požadavky na DPS dle IPC a českých norem, antistatická prevence

Osnova laboratorních cvičení

Organické základní materiály, vlastnosti. Zásady pro volbu materiálů
Výroba 1V a 2V DPS na lince BUNGARD/PROTOCAD
Výroba 1V a 2V DPS na lince BUNGARD/PROTOCAD
Pájecí pasty, lepidla, tavidla. Vlastnosti a dělení. Technické a bezpečnostní listy, manipulace a skladování, zásady.
Sítotisk/šablonový tisk. Síta, šablony, vlastnosti.Tisk pájecí pasty. Faktory ovlivňující kvalitu tisku, defekty a jejich příčiny.
Poloautomatické osazování SMD, zhotovení programu. Dispenze lepidla. Osazení SMD do pájecí pasty. Montážní postupy, diskuse
Pájení přetavením pájecí pasty, měření teplotních profilů a zásady. Vady pájených spojů. Test pájecí pasty na vytváření kuliček.
Opravy montážních celků kontaktní metodou/horkým vzduchem. Montáž/demontáž čipů(0805,1206), SOIC, QFP
Požadavky na osazení a pájení SMD. Kontrola kvality montážního celku dle IPC-A-610B

Osnova počítačových cvičení

Zásady práce s návrhovým systémem
Návrhový systém a technologické výstupy

Průběžná kontrola studia

Hodnocení z laboratorních úloh - max 25 bodů, test1. - max 10 bodů, test 2. - max 15 bodů, závěrečná zkouška písemná - max 40 bodů, závěrečná ústní zkouška - max 10 bodů. Písemná a ústní část zkoušky je povinná. Pro postup do ústní části je nutné získat v písemné části alespoň 15 bodů. Pro úspěšné absolvování ústní části je nutné dosáhnout minimálně 4 bodů.
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí v problematice desek s plošnými spoji a povrchové montáže součástek. Na technologickém rozboru DPS prokazuje student schopnost zvolit odpovídající technologický postup montáže součástek a popsat reálnou DPS včetně aplikovaných povrchových úprav.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-13 T10/N 1.62 08:0009:30 Píasemná část ZZK
Po zkouška 2024-05-20 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Po zkouška 2024-05-27 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Po zkouška 2024-05-20 T10/N 1.62 11:0014:30 Ústní část ZZK
Po zkouška 2024-05-13 T10/N 1.62 13:3018:00 Ústní část ZZK
Po zkouška 2024-05-27 T10/N 1.62 13:3014:30 Ústní část ZZK
St přednáška výuky T8/T 2.35 16:0017:5072 2BIA 2BIB 3BIT xx Starý
St zkouška 2024-03-20 T8/T 2.35 16:0116:09 Půlsemestrální test
Čt zkouška 2024-05-02 T10/N 1.62 08:0023:59 Zápočtový test
Čt zkouška 2024-05-09 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Čt zkouška 2024-05-16 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Čt zkouška 2024-05-23 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Čt zkouška 2024-06-06 T10/N 1.62 08:0009:30 Písemná část ZZK
Čt laboratoř výuky T10/N 1.62 08:0009:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Starý
Čt ostatní 2024-05-02 T10/N 1.62 08:0023:59 Hodnocení laboratoří
Čt laboratoř výuky T10/N 1.62 10:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Starý
Čt zkouška 2024-06-06 T10/N 1.62 12:0023:59 Ústní část ZZK
Čt laboratoř výuky T10/N 1.62 12:0013:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Starý
Čt zkouška 2024-05-23 T10/N 1.62 13:0017:00 Ústní část ZZK
Čt zkouška 2024-05-09 T10/N 1.62 13:3018:00 Ústní část ZZK
Čt zkouška 2024-05-16 T10/N 1.62 13:3023:59 Ústní část ZZK
zkouška 2024-05-03 T10/N 1.62 00:0014:00 Zápočtový test
zkouška 2024-05-17 T10/N 1.62 00:0010:00 Ústní část ZZK
zkouška 2024-06-07 T10/N 1.62 00:0012:00 Ústní část ZZK
ostatní 2024-05-03 T10/N 1.62 00:0014:00 Hodnocení laboratoří
zkouška 2024-06-07 T10/N 1.62 07:3009:00 Písemná část ZZK
laboratoř výuky T10/N 1.62 08:0009:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý
poč. lab výuky T10/N 1.26 08:0009:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý
laboratoř výuky T10/N 1.62 10:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý
poč. lab výuky T10/N 1.26 10:0011:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý
laboratoř výuky T10/N 1.62 12:0013:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý
poč. lab výuky T10/N 1.26 12:0013:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Bayer, Starý

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru