Detail předmětu

Projektový manažer

PMA Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět se zabývá třemi oblastmi kompetencí podle standardu IPMA. Kontextové kompetence: Strategie. Systém řízení, struktura a procesy. Shoda se standardy a předpisy. Moc a zájmy. Kultura a hodnoty. Behaviorální kompetence: Sebereflexe a sebeřízení. Osobní integrita a odpovědnost. Komunikační dovednosti. Zainteresovanost a vztahy. Vůdcovství. Týmová práce. Konflikty a krize. Nápaditost, vynalézavost, důvtip. Vyjednávání. Orientace na výsledky. Technické kompetence: Návrh projektu. Požadavky a cíle. Rozsah. Čas. Organizace projektu a práce s informacemi. Kvalita. Finance. Zdroje. Obstarávání. Plánování a kontrola. Hrozby a příležitosti. Zainteresované strany. Změna a transformace.
Studenti mohou využít zvýhodněné cenové nabídky pro vykonání certifikační zkoušky u IPMA® CZ vzhledem k tomu, že VUT v Brně je korporátním členem SPŘ.

 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 48 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů numerická cvičení
 • 40 bodů domácí úkoly

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Cílem výuky v předmětu PMA je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association), nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím připravit studenty na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA  stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu, student splní nutnou podmínku uchazeče o mezinárodně platnou certifikaci IPMA ve stupni D.

 • Student porozumí jak řídit projekty, vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik.
 • Naučí se definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů.
 • Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.

 

 • Student bude schopný aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu.
 • Získané kompetence odpovídají požadavkům mezinárodně platné certifikace IPMA stupně D a C.

Proč je předmět vyučován

Tvorba produktů informačních technologií probíhá v současné době převážně formou projektů. Studenti získají komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association). Procvičí si důležité techniky, seznámí se s metodami a získají dovednosti osvědčené v každodenní projektové praxi. Studenti budou připraveni na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalosti vyšší matematiky.

Technické vybavení

komerční

 • MS Project

Literatura studijní

 • Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Doležal J. a kol.: Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2.

Literatura referenční

 • Máchal P., Ondrouchová M., Krunčíková I., Nováková M., Chlupatý P. and Motal M.: Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4. Praha, IPMA Czech Republic. Publikace (IPMA). 2017, ISBN 978-80-7326-285-3. 
 • IPMA ICB IV.: Individual Competence Baseline for Project, Programme E Portfolio Management version 4.0. Vyd. IPMA, 2015, ISBN 978-94-92338-00-6.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.
 • Doležal J.: Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing. Expert (Grada), 2016, ISBN 978-80-247-5620-2. 
 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2012, ISBN 978-80-214-4058-6. 

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace. Struktura a cíle předmětu. Certifikace v projektovém řízení. Certifikace podle IPMA. Standard IPMA ICB v.4. 1.01 Strategie, 1.02 Systém řízení, struktura a procesy.
 2. 1.03 Shoda se standardy a předpisy, 1.04 Moc a zájmy, 1.05 Kultura a hodnoty.
 3. 2.01 Sebereflexe a sebeřízení, 2.02 Osobní integrita a odpovědnost.
 4. 2.03 Komunikační dovednosti, 2.04 Zainteresovanost a vztahy, 2.05 Vůdcovství.
 5. 2.06 Týmová práce, 2.07 Konflikty a krize, 2.08 Nápaditost, vynalézavost, důvtip.
 6. 2.09 Vyjednávání, 2.10 Orientace na výsledky.
 7. 3.01 Návrh projektu, 3.02 Požadavky a cíle.
 8. 3.03 Rozsah, 3.04 Čas.
 9. 3.05 Organizace projektu a práce s informacemi, 3.06 Kvalita.
 10. 3.07 Finance, 3.08 Zdroje, 3.09 Obstarávání.
 11. 3.10 Plánování a kontrola, 3.11 Hrozby a příležitosti.
 12. 3.12 Zainteresované strany, 3.13 Transformace a organizační změny.
 13. Závěrečná písemná práce.

Osnova numerických cvičení

 1. Sestavení týmů. Sebehodnotící test. Postupy výběru vhodných pracovníků pro projekt, (volba vhodného typu organizační struktury).
 2. "ETICKÝ KODEX" - vlastní i skupinový etický kodex.
 3. "KOTEL" - veřejné vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru. Simulace vedení diskuze a porady. Simulace vedení diskuze a porady.
 4. "PAPÍROVÁ VĚŽ" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 5. Techniky gramofonová deska a negativní dotazování. Dispersonifikace a řešení problému metodami mediace a facilitace.
 6. Implementace projektového řízení v organizaci. Logický rámec.
 7. Metody odhadování a časového plánování.
 8. Analýza příčin a následků. Matice odpovědnosti (RASCI).
 9. Rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů. Čistá současná hodnota kapitálu.
 10. SWOT analýza. EVM - Metoda řízení dosažené hodnoty projektu.
 11. Analýza rizik. Metoda RIPRAN.
 12. Síťový graf, vyrovnání zdrojů.
 13. Závěrečné testování.

Cvičení se vztahují dle pořadí přednášek k odpovídajícím elementům Mezinárodního standardu ICB IV.

Průběžná kontrola studia

 • Prezence na cvičeních - až 12 bodů.
 • 3 domácí úlohy - úhrnem za 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 48 bodů.


 • Aktivní účast na minimálně 10 cvičeních.
 • 3 hodnocené domácí úlohy.
 • Závěrečný písemný test.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Aktivně se zúčastnit minimálně 10 cvičení.
 • Odevzdat 3 domácí úlohy.
 • Získat celkově minimálně 50 bodů.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující mají vypsané konzultační hodiny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky A112 09:0010:5064 1MIT 2MIT xx Kreslíková
Út zkouška 2024-04-30 A112 10:0012:50 Zápočtová písemná práce
Út cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky A112 11:0012:5064 1MIT 2MIT xx Kreslíková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru