Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security

Disertační práce Student: Malčík Dominik Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Název česky
Analýza útoků na (mikro)čipy a návrh zvýšení jejich odolnosti/bezpečnosti
Jazyk
anglický
Stav
odevzdáno
Obhajoba
3. prosince 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
}
Důvod utajení práce
Zveřejnění disertační práce je v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, odloženo o 3 roky. Důvodem odložení zveřejnění je ochrana duševního vlastnictví a skutečnost, že disertační práce obsahuje obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a potřeba ochrany duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Klíčová slova
Mikročip, čip, pouzdro čipu, deprocesing, plasmatické leptání, chemické leptání, bezpečnostní analýza čipů, mikroskopická analýza, SmartMX, MIFARE Classic.
Abstrakt

S využitím mikročipů se dnes setkáváme prakticky na denní bázi, od jednoduchých zařízení pro domácí použití až po utajované vojenské vybavení. V mnoha případech navíc svěřujeme těmto zařízením velmi citlivá data, jako i v případě elektronických dokladů - otisky prstů, fotografie obličeje, osobní data; a v některých případech například i obraz oční duhovky. Ověření deklarované funkčnosti a míry zabezpečení takových mikročipů se tak stává žádanou službou. V rámci této disertační práce prezentujeme experimentálně ověřený proces mikroskopické analýzy mikročipů proveditelný v nízkonákladovém režimu. Popsaný proces jsme poté demonstrovali na čipu z českého biometrického pasu - od získání čipu z plastové karty až po jeho analýzu na základě získaných mikroskopických snímků. V rámci analýzy jsme prozkoumali a porovnali různé metody bez strojového učení potenciálně využitelné k rozpoznávání logických elementů. Dále jsme provedli zhodnocení aktuálních hardwarově orientovaných útoků na mikročipy. V návaznosti na toto zhodnocení jsme navrhli možná protiopatření zaměřená primárně na ztížení procesu mikroskopické analýzy.

Citace
MALČÍK, Dominik. Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-12-03. Vedoucí práce Drahanský Martin. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/544/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT544,
  author = "Dominik Mal\v{c}\'{i}k",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/544/"
}
Nahoru