Detail práce

Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security

Disertační práce Student: Malčík Dominik Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Název česky
Analýza útoků na (mikro)čipy a návrh zvýšení jejich odolnosti/bezpečnosti
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

S využitím mikročipů se dnes setkáváme prakticky na denní bázi, od jednoduchých zařízení pro domácí použití až po utajované vojenské vybavení. V mnoha případech navíc svěřujeme těmto zařízením velmi citlivá data, jako i v případě elektronických dokladů - otisky prstů, fotografie obličeje, osobní data; a v některých případech například i obraz oční duhovky. Ověření deklarované funkčnosti a míry zabezpečení takových mikročipů se tak stává žádanou službou. V rámci této disertační práce prezentujeme experimentálně ověřený proces mikroskopické analýzy mikročipů proveditelný v nízkonákladovém režimu. Popsaný proces jsme poté demonstrovali na čipu z českého biometrického pasu - od získání čipu z plastové karty až po jeho analýzu na základě získaných mikroskopických snímků. V rámci analýzy jsme prozkoumali a porovnali různé metody bez strojového učení potenciálně využitelné k rozpoznávání logických elementů. Dále jsme provedli zhodnocení aktuálních hardwarově orientovaných útoků na mikročipy. V návaznosti na toto zhodnocení jsme navrhli možná protiopatření zaměřená primárně na ztížení procesu mikroskopické analýzy.

Klíčová slova

Mikročip, čip, pouzdro čipu, deprocesing, plasmatické leptání, chemické leptání, bezpečnostní analýza čipů, mikroskopická analýza, SmartMX, MIFARE Classic.

Ústav
Studijní program
Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění disertační práce je v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, odloženo o 3 roky. Důvodem odložení zveřejnění je ochrana duševního vlastnictví a skutečnost, že disertační práce obsahuje obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a potřeba ochrany duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Stav
odevzdáno
Nahoru