Detail práce

Evolutionary design and optimization of components used in high-speed computer networks

Disertační práce Student: Grochol David Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Název česky
Evoluční návrh a optimalizace komponent používaných ve vysokorychlostních počítačových sítích
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Výzkum prezentovaný v této práci je zaměřen na evoluční optimalizaci vybraných komponent síťových aplikací určených pro monitorovací systémy vysokorychlostních sítí. Práce začíná studiem současných monitorovacích systémů. Jako experimentální platforma byl zvolen systém SDM (Software Defined Monitoring). Detailně bylo analyzováno zpracování síťového provozu, protože tvoří důležitou součást všech monitorovacích systémů. Jako demonstrační komponenty pro aplikaci optimálních technik navržených v této práci byly zvoleny klasifikátor aplikačních protokolů a hashovací funkce pro síťové toky. Evoluční algoritmy byly zkoumány s ohledem nejen na optimalizaci kvality zpracování dat danou síťovou komponentou, ale i na čas potřebný pro výpočet dané komponenty. Byly zkoumány jednokriteriální i vícekriteriální varianty evolučních algoritmů.    

Byl navržen nový přístup ke klasifikaci aplikačních protokolů. Přesná i aproximativní verze klasifikátoru byla optimalizována pomocí CGP (Kartézské Genetické Programování). Bylo dosaženo výrazné redukce zdrojů a zpoždění v FPGA (Programovatelné Logické Pole) oproti neoptimalizované verzi. Speciální síťové hashovací funkce byly navrženy pomocí paralelní verze LGP (Lineární Genetické Programování). Tyto hashovací funkce vykazují lepší funkcionalitu oproti moderním hashovacím funkcím. S využitím vícekriteriální optimalizace byly vylepšeny výsledky původní jednokriteriální verze LGP. Paralelní zřetězené verze hashovacích funkcí byly implementovány v FPGA a vyhodnoceny za účelem hashování síťových toků. Nová rekonfigurovatelná hashovací funkce byla navržena jako kombinace vybraných hashovacích funkcí.  Velmi konkurenceschopná obecná hashovací funkce byla rovněž navržena pomocí multikriteriální verze LGP a její funkčnosti byla ověřena na reálných datových sadách v provedených studiích. Vícekriteriální přístup produkuje mírně lepší řešení než jednokriteriální LGP. Také se potvrdilo, že obecné implementace LGP a CGP jsou použitelné pro automatizovaný návrh a optimalizaci vybraných síťových komponent. Je však důležité zvládnout vícekriteriální povahu problému a urychlit časově kritické operace GP

Klíčová slova

Evoluční algoritmy, kartezské genetické programování, lineární genetické programování, monitorování síťového provozu, síťové aplikace, počítačové sítě, hashovací funkce

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
20. prosince 2019
Citace
GROCHOL, David. Evolutionary design and optimization of components used in high-speed computer networks. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-12-20. Vedoucí práce Sekanina Lukáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/843/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT843,
  author = "David Grochol",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Evolutionary design and optimization of components used in high-speed computer networks",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/843/"
}
Nahoru