Detail programu

Informační technologie

Zkratka: IT-BC-3

Kód: B2646

Typ: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Akreditace: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2024

Přijímání do tohoto studijního programu bylo ukončeno. Je nahrazen novým studijním programem Informační technologie.

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška není součástí přijímacího řízení. Místo ní uchazeči absolvují vybraný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) pořádaných společností SCIO. Uchazeči si mohou zvolit OSP - Obecné studijní předpoklady, MAT - Matematika nebo VŠP - Všeobecné študijné predpoklady. Při včasném podání přihlášky a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč vybraného testu zúčastnit zdarma. Pokud uchazeč splní některou z vyhlášených podmínek, může požádat o přednostní přijetí a vyhnout se tak NSZ. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: http://www.fit.vutbr.cz/admissions/

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Praxe

Odborná praxe není studijním programem předepsána.

Průběh studia

Základem pro kontrolu studia je získávání "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech včetně složení závěrečné zkoušky předmětu. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programem na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT předseda
2. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUT předseda
3. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
4. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
5. Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT VUT člen interní
6. Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUT člen interní
7. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUT člen interní
8. Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT VUT člen interní
9. Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
10. Kinšt Ondřej, Bc.FIT VUT člen interní
11. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
12. Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
13. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUT člen interní
14. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUT člen interní
15. Sedlák David, Ing.FIT VUT člen interní
16. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
17. Veigend Petr, Ing.UITS FIT VUT člen interní
18. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
19. Zaklová Kristýna, Ing.Děkanát FIT VUT člen interní
20. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT člen interní
21. Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Obory studia

NázevZkratkaPovinných
kreditů
JazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Informační technologieBIT146český20192024
Nahoru