Detail programu

Informační technologie

Zkratka: IT-MGR-2

Kód: N2646

Typ: navazující magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 2 roky

Forma studia: prezenční

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2024

Cíle studia

Magisterský studijní program Informační technologie rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti absolventů bakalářských studijních programů zaměřených na informatiku a informační technologie. Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi. V praxi se uplatní jako tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů s předepsanou minimální bodovou strukturou.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Praxe

Praxe není požadována.

Průběh studia

Základem pro kontrolu studia je získávání "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech včetně složení závěrečné zkoušky předmětu. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studijního programu je připraven samostatně řešit problémy informačních technologií v inženýrské praxi s využitím soudobých poznatků vědy. V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia nebo vedoucí týmu pracovníků složených z různých oborů informačních technologií.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUT předseda
2. Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
3. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
4. Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
5. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
6. Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUT člen interní
7. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUT člen interní
8. Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
9. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
10. Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBAUPGM FIT VUT člen interní
11. Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
12. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUT člen interní
13. Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
14. Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
15. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUT člen interní
16. Sedlák David, Ing.FIT VUT člen interní
17. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
18. Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUT člen interní
19. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
20. Zbořil František, doc. Ing., CSc.UITS FIT VUT člen interní
21. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT člen interní
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Obory studia

NázevZkratkaPovinných
kreditů
JazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Počítačová grafika a multimédia v angličtiněMGMe73anglický20212024
Nahoru