Stipendia a ocenění

Prospěchová stipendia FIT

Prospěchová stipendia jsou určena pro excelentní studenty bakalářského a magisterského studijního programu prezenčního studia patřící mezi 5 % nejlepších studentů v daném ročníku. Rozhodující jsou studijní výsledky podle váženého studijního průměru v předchozím semestru studia. Nejsou tedy určena pro studenty prvního semestru studia.

Hranice váženého studijního průměru a výše stipendia je upřesněna Stipendijním řádem VUT a doplňující směrnicí děkana FIT.

Vedle váženého studijního průměru se posuzuje také to, zda student získal v daném semestru alespoň 20 kreditů z předmětů s klasifikací, dosáhl úspěchu ve všech zapsaných předmětech a pokračoval ve studiu v následujícím akademickém roce ve stejném studijním programu.

Prospěchová stipendia přiznává děkan fakulty na návrh proděkana pro vzdělávací činnost. Studenti o ně tedy nemusí žádat. Stipendium za daný semestr se vyplácí jednorázově v následujícím semestru. Vyplácí se bezhotovostně v prvním týdnu měsíce následujícího po rozhodnutí o přiznání stipendia na studentem oficiálně určené číslo stipendijního bankovního účtu.

Výplata stipendia končí při přerušení studia, při neplnění studijních povinností či při uložení sankce za disciplinární přestupek.

Mimořádná stipendia FIT

Mimořádné stipendium je udělováno studentům s velmi dobrými a výbornými studijními výsledky. U studentů bakalářského a magisterského studia se vychází ze studijních výsledků za celé studium a celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky. A to tak, že v případě studentů s výbornými studijními výsledky se ověřuje, že jejich vážený studijní průměr za celé studium nepřevyšuje hodnotu 1,5 a zároveň všechny části státní závěrečné zkoušky mají hodnoceny stupněm A. V případě studentů s velmi dobrými výsledky se ověřuje, že jejich vážený studijní průměr za celé studium nepřevyšuje hodnotu 2,0 a zároveň jejich celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky bylo nejhůře stupněm C. Toto stipendium je udělováno automaticky po splnění podmínek a není třeba o něj žádat.

U studentů doktorského studijního programu je mimořádné stipendium udělováno za včasné odevzdání disertační práce (ve 4. ročníku studia) a za úspěšnou obhajobu vynikající disertační práce. Podrobnosti viz čl. 4 směrnice o podmínkách pro přiznání stipendia studentům FIT.

Další stipendia

Většinu stipendií VUT, se kterými se student během svého studia setká (ubytovací, sociální, mimořádná), poskytuje přímo rektorát VUT v Brně a informace k těmto stipendiím jsou tedy uvedena na stránkách rektorátu https://www.vutbr.cz/studenti/stipendia.

Další stipendia mimo VUT:

Stipendijní účet

Před vyplacením jakéhokoliv stipendia (z úrovně fakulty či VUT) je třeba mít zaregistrován Stipendijní účet. Ten se nejprve zadá do portálu VUT a následně se tam stáhne a vytiskne žádost o nastavení bankovního stipendijního účtu, kterou je třeba osobně předat na studijním oddělení FIT.

Bez zadaného a potvrzeného stipendijního účtu, do 15. dne měsíce, za který má být stipendium vyplaceno, nemůže být stipendium vyplaceno.

Ocenění udílená studentům

Studijní informace

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2022-12-06 16:20:16
Nahoru