Detail práce

Systém pro správu a sledování rybářské činnosti

Bakalářská práce Student: Sedláčková Lucie Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
System for Administration and Monitoring of Fishing Activities
Jazyk práce
český
Abstrakt

Úkolem této práce bylo provést průzkum mezi uživateli spojenými s rybářskými aktivitami v České Republice. Na základě těchto průzkumů pak navrhnout a implementovat systém sloužící ke správě dat o rybolovu. V průběhu práce na systému také probíhaly iterace testů uživatelské spokojenosti a v reakci na tyto testy byly prováděny náležité úpravy v navrženém systému. Systém je implementován pomocí frameworku Nette v kombinaci s knihovnou Bootstrap jako responzivní webová aplikace.

Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, Nette Framework, Informační systém, Web, Responzivní, Rybolov, Bootstrap, PHP, CSS, JavaScript, MySQL

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Jak byste řešila prokazatelnost úkonů, aby rybář nemohl tvrdit: "Já jsem to tam naťukal, ale asi máte rozbitý systém, za to já nemůžu"?
 2. Jak byste řešila to, aby dva lidé nemohli lovit na stejnou povolenku?
 3. Jak zařídit, aby "místní rybář" nemohl zneužít okamžitých informací o tom, kdo cizí a kdy loví "v jeho revíru"?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Systém pro správu a sledování rybářské činnosti. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18170/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18170,
  author = "Lucie Sedl\'{a}\v{c}kov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Syst\'{e}m pro spr\'{a}vu a sledov\'{a}n\'{i} ryb\'{a}\v{r}sk\'{e} \v{c}innosti",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18170/"
}
Nahoru