Detail práce

Modelování protokolů pro management na úrovni L2

Diplomová práce Student: Rajca Tomáš Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling of L2 Management Protocols
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá modelováním a simulací protokolů pro správu sítě na linkové vrstvě v nástroji OMNeT++. Jedná se o protokoly CDP, LLDP a ODR směrování. V první polovině jsou tyto protokoly popsány a v druhé polovině je naznačen jejich návrh a implementace v rámci projektu ANSA. Korektnost implementace je ověřena porovnáním simulace a reálné sítě na příkladech. V rámci práce bylo provedeno odstranění závislosti na modulu DeviceConfiguratoru používaného v knihovně ANSAINET.

Klíčová slova

OMNeT++, simulace sítí, INET, ANSA, CDP, ODR, LLDP

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
21. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Hladká Eva, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI), člen
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
RAJCA, Tomáš. Modelování protokolů pro management na úrovni L2. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-21. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18685/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT18685,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Rajca",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} protokol\r{u} pro management na \'{u}rovni L2",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18685/"
}
Nahoru