Detail práce

Polymer Elements for a Business Process Management System

Diplomová práce Student: Pahuta Serhii Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.
Název česky
Polymer Elements for a Business Process Management System
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ukazuje jak tento přístup se používá pro tvorbu sady web komponent, která obsahuje všechny potřebné elementy pro uživatelské konzoli jBPM.

Klíčová slova

JavaScript, web, Web Components, Polymer, JBoss, BPM, BPMN, znovu použitelné HTML elementy, Shadow DOM, JavaScript knihovna, podnikové procesy

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačové sítě a komunikace
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
22. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "D".

Otázky u obhajoby
 1. How are client request invoked by "kie-server-execute" element and another kie- elements processed by a server? Does it require a new implementation or any customisation of the server?
 2. How the monkey testing mentioned on page 38 was performed? Automatically or manually?
Komise
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), předseda
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Hladká Eva, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
PAHUTA, Serhii. Polymer Elements for a Business Process Management System. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-22. Vedoucí práce Burget Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20227/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT20227,
  author = "Serhii Pahuta",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Polymer Elements for a Business Process Management System",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20227/"
}
Nahoru