Detail práce

Vložení 2D grafiky do scény zabírané stacionární kamerou

Bakalářská práce Student: Nguyen Son Hai Akademický rok: 2018/2019 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured by a Stationary Camera
Jazyk práce
český
Abstrakt

Rozšířená realita zobrazuje další informaci v reálném světě. Hlavním cílem této práce je dosažení přirozeného vzhledu vkládané 2D grafiky do scény pořízené stacionární kamerou. Přestože několik metod řeší problem segmentace popředí, tak většina z nich není dostanečně robustní v růzonorodých scénách. Modifikovaná verze algoritmu ViBe produkuje nejpřesnější výsledky, avšak kvůli popisu alfa masky pouze dvěma hodnotami hrany segmentovaných objektů jsou hrubé. Pro vyhlazení daných hran je použit algoritmus Global Sampling Matting, provedené vyhlazení zlepšuje perceptuální kvalitu alfa masky. Jelikož ViBe nerozlišuje stíny, objevovaly se artefakty po zpětném vložení popředí do scény. Daný problem byl vyřešen navrhnutým algoritmem na segmentaci stínů, který porovnává odstín a texturu mezi modelem pozadí a popředím. Pro odstranění umělého vzhledu vložené grafiky, byl navrhnut algoritmus na propagaci textur. Segmentační a matting algoritmy jsou otestovány na různých datasetech. Výsledný system je následně demonstrován na různých scénách.

Klíčová slova

rozšířená realita, počítačové vidění, zpracování obrazu

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
11. června 2019
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Jaké rozšíření by řešení vyžadovalo, aby bylo aplikovatelné i na záznam z nestacionární kamery?
 2. Jak navrhujete řešit nedostatky při segmentaci stínů?
 3. Jaký minimální grafický HW je potřeba pro provoz Vašeho zařízení?
 4. Do jaké míry je Vaše řešení vázáno na grafické karty od společnosti NVIDIA?
Komise
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
NGUYEN, Son. Vložení 2D grafiky do scény zabírané stacionární kamerou. Brno, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-06-11. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21523/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21523,
  author = "Hai Son Nguyen",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Vlo\v{z}en\'{i} 2D grafiky do sc\'{e}ny zab\'{i}ran\'{e} stacion\'{a}rn\'{i} kamerou",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21523/"
}
Nahoru