Detail práce

Firmware testovací platformy JaQT

Bakalářská práce Student: Veverka Jiří Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Malaník Petr, Ing.
Název anglicky
Firmware for Testing Platform JaQT
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá platformou JaQT (Just a Quick Test), která byla vyvinuta za účelem jednoduchého a rychlého řešení problematiky softwarového testování hardware. V teoretické části se práce věnuje popisu použitého mikrokontroléru, řídící desky, rozhraní a periférií. Dále se v teorii zabývá popisem protokolu USB a použité třídy CDC ACM. V praktické části je popsán způsob implementace, ladění, samotné provádění testů a jejich vyhodnocení, nasazení celého systému a konečné zhodnocení výsledků.

Klíčová slova

MCU, mikrokontrolér, expanzní deska, hardware, SPI, I2C, RS232, RS485, Wiegand, USB, CDCACM, libopencm3, STM32, STM32F1, Bluepill, GPIO, testování hardware, softwarové testování hardware, Cortex M3, ARM, GPIO expander

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
15. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce, jejíž součástí byl náhled na fyzicky vyrobené HW řešení. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a komise. Komise se po zvážení dostupných faktů a na základě obhajoby studenta rozhodla hodnotit práci stupněm B a to zejména z důvodu zdařilé realizace s potenciálem využití v praxi.

Otázky u obhajoby
 1. Z jakého důvodu nelze použít vestavěný bootloader, který obsahuje DFU?
 2. Proč nebylo zvažováno použití LL knihoven například namísto HAL?
 3. Jaké jsou možnosti využití Vašeho zařízení?
 4. Víte již o nějakých uživatelích z "Open Source" komunity?
Komise
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), předseda
Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), člen
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
VEVERKA, Jiří. Firmware testovací platformy JaQT. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-15. Vedoucí práce Malaník Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24730/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT24730,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Veverka",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Firmware testovac\'{i} platformy JaQT",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24730/"
}
Nahoru