Detail práce

Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++

Bakalářská práce Student: Sivák Vladimír Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.
Název anglicky
Modelling Cisco Router in Simulation Tool OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt

V této bakalářské práci se zabýváme simulováním počítačových sítí v simulačním nástroji OMNeT++ s využitím rozšíření INET Framework. Pro INET Framework vytváříme nový modul, který bude v sobě obsahovat základní funkcionalitu směrovačů firmy Cisco. Je zde popsána implementace potřebných změn v již existujícím modulu, z kterého jsme vycházeli. Tato práce také popisuje základní vlastnosti vybraných směrovacích protokolů a ACL. Na případové studii je porovnáno chování námi vytvořeného modulu s chováním reálné sítě vytvořené v školní laboratoři.

Klíčová slova

simulace počítačové sítě, OMNeT++, jazyk NED, směrovací protokoly, Cisco

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2009
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
SIVÁK, Vladimír. Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-16. Vedoucí práce Matoušek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7851/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT7851,
  author = "Vladim\'{i}r Siv\'{a}k",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Model Cisco sm\v{e}rova\v{c}e v simula\v{c}n\'{i}m n\'{a}stroji OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/7851/"
}
Nahoru