Centrum výpočetní techniky (CVT) je součástí Fakulty informačních technologií (FIT) VUT v Brně. Provoz CVT zajišťuje ve vyhlášené provozní době služba CVT. Právo přístupu do CVT mají:

 • Studenti FIT.
 • Studenti, kteří mají zapsán předmět na FIT.
 • Zaměstnanci VUT a další osoby vyučující v učebnách CVT.

Přístup jiných studentů povoluje ve výjimečných případech vedoucí CVT. Cizím osobám je vstup zakázán.

 1. Studenti se musí na začátku školního roku zaregistrovat a stvrdit podpisem seznámení s tímto provozním řádem.
 2. Studenti jsou povinni evidovat průkazem studenta nebo přidělenou kartou každý příchod a odchod. Povolení ke vstupu je signalizováno po kontrole platnosti karty na displeji vstupního snímače. Při jiné signalizaci nebo v případě zapomenutí karty je možný vstup pouze po oznámení a předložení průkazu totožnosti službě CVT. Služba CVT nemusí studentovi v tomto případě vstup povolit v případě pochybnosti o právu přístupu.
 3. Studenti nesmí umožnit příchod nebo odchod žádné jiné osobě.
 4. Při vstupu do CVT se studenti musí přezout do vlastních přezůvek. Pro jejich trvalé uložení jsou vyhrazeny modře označené botníky.
 5. Ztrátu přidělené karty nebo zapůjčených klíčů je třeba ihned ohlásit službě CVT.
 6. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického vybavení učeben (sundávat kryty, odpojovat a připojovat kabely, připojovat se kabelem na počítačovou síť, apod.). Jakoukoliv závadu je povinen uživatel ihned ohlásit službě CVT!
 7. Připojování notebooků k bezdrátové počítačové síti je možné kdekoli při dodržení směrnice Pravidel provozu počítačové sítě, viz níže.
 8. Na učebnách CVT platí zákaz konzumace potravin a v celé budově zákaz kouření.
 9. Uživatelé jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
 10. Počítačová síť FIT je součástí počítačové sítě VUT v Brně a uživatelé jsou povinni dodržovat směrnici Pravidla provozu počítačové sítě VUT.
 11. Uživatelé jsou dále povinni seznámit se s pokyny pro práci v počítačové síti, které jsou dostupné v elektronické podobě (http://www.fit.vut.cz/units/cvt/net/).
 12. Software instalovaný na výukových počítačích lze použít pouze pro výuku. Před použitím pro jakýkoliv jiný účel (např. výzkum, osobní použití, recenze) jsou uživatelé povinni si ověřit, zda to odpovídá licenci, kterou má FIT k dispozici. Aktuální licence jsou na http://www.fit.vut.cz/units/cvt/licence/.

V Brně dne: 24. září 2007

Ing. Petr Lampa
vedoucí CVT FIT

Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
děkan FIT

Nahoru