Centrum výpočetní techniky (CVT) je součástí Fakulty informačních technologií (FIT) VUT v Brně.
Právo přístupu do CVT mají:

 • Studenti FIT.
 • Studenti, kteří mají zapsán předmět na FIT.
 • Zaměstnanci VUT a další osoby vyučující v učebnách CVT.
 • Přístup studentů do centra je volný na základě identifikační karty (průkazu studenta) v provozní době centra, která odpovídá provozní době areálu FIT. Případné výjimky jsou oznámeny na nástěnce CVT.

Přístup jiných studentů povoluje ve výjimečných případech vedoucí CVT. Cizím osobám je vstup zakázán.

 1. Studenti se musí na začátku školního roku zaregistrovat a stvrdit podpisem seznámení s tímto provozním řádem.
 2. Studenti jsou povinni evidovat průkazem studenta nebo přidělenou kartou každý příchod a odchod. Povolení ke vstupu je signalizováno po kontrole platnosti karty na vstupním snímači.
 3. Studenti nesmí umožnit příchod nebo odchod žádné jiné osobě.
 4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického vybavení učeben (sundávat kryty, odpojovat a připojovat kabely, připojovat se kabelem na počítačovou síť mimo určených míst, apod.).
 5. Jakoukoliv závadu je uživatel povinen ihned nahlásit na: https://www.vut.cz/intra/podpora/pozadavek.
 6. Na učebnách CVT platí zákaz konzumace potravin a v celé budově zákaz kouření.
 7. Uživatelé jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
 8. Uživatelé jsou povinni dodržovat směrnici Provozní řád areálu FIT VUT Božetěchova 1, 2.
 9. Počítačová síť FIT je součástí počítačové sítě VUT v Brně a uživatelé jsou povinni dodržovat směrnici Pravidla provozu počítačové sítě VUT.
 10. Uživatelé jsou dále povinni seznámit se s pokyny pro práci v počítačové síti, které jsou dostupné v elektronické podobě (http://www.fit.vut.cz/units/cvt/net/).
 11. Software instalovaný na výukových počítačích lze použít pouze pro výuku. Před použitím pro jakýkoliv jiný účel (např. výzkum, osobní použití, recenze) jsou uživatelé povinni si ověřit, zda to odpovídá licenci, kterou má FIT k dispozici. Aktuální licence jsou na https://www.fit.vut.cz/units/cvt/licence/.

V Brně dne: 16. ledna 2024

Ing. Rudolf Čejka
vedoucí CVT FIT

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
děkan FIT

Nahoru