Detail předmětu

Daňová soustava

HDS FSI HDS Ak. rok 2021/2022 letní semestr 7 kreditů

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.


Cíle předmětu

Cílem předmětu se seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základů účetnictví, znalost účetních výkazů, elementární znalost občanského práva.

Literatura studijní

 • ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0.
 • Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce).

Literatura referenční

 • VANČUROVÁ, A., L. LÁCHOVÁ a H. ZÍDKOVÁ. Daňový systém ČR 2020. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-887-4 .
 • VANČUROVÁ, Alena a Stanislav KLAZAR. Daňový systém ČR: cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění. V Praze: 1. VOX, 2018. Daně. ISBN 978-80-87480-68-7.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí , ve znění pozdějších předpisů

Osnova přednášek

1. Daňová soustava – definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí zákady daně z příjmů fyzických osob – obecně)
3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
6. Daň silniční – předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
7. Daň z nemovitých věcí – daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání)
8. Daň z nemovitých věcí – daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
9. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
10. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
11. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
12. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).
13. Rezerva, diskuse vybraných otázek

Osnova cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování příkladů.

Průběžná kontrola studia

Zakončení předmětu

Zápočet
1. Aktivní účast na cvičeních
2. Úspěšně napsané zápočtové písemky (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů u každé z nich).

a) zápočtová písemka I - zdaňování příjmů fyzických osob (75 minut)
b) zápočtová písemka II - daň silniční a daň z nemovitých věcí (60 minut)

Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná).
Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut.

Bodové hodnocení odpovědí:
- správná odpověď: + 1 bod
- neodpovězeno: 0 bodů
- chybná odpověď: - 1 bod

Doplňující informace k zakončení předmětu

V závislosti na vývoji epidemiologické situace může dojít k úpravě formy a způsobu realizace zápočtových písemek (včetně změny na on-line formu); zkouška může být realizována on-line formou.

O příslušných změnách a opatřeních přijatých ve vztahu k on-line ověřování znalostí budou studenti v předstihu informováni.

Metody vyučování

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s východisky a základní právní úpravou jednotlivých daní. V rámci cvičení je procvičována odpřednášená látka. Studenti řeší modelové příklady (určování daňové povinnosti, vyplňování daňových přiznání).

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 15:0016:50 Kalová
Čtcvičenívýuky IO/P164 17:0018:50 Bělušová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru