Detail předmětu

Agentní a multiagentní systémy

AGS Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní a racionální agenti. Základní architektury agentních systémů, vrstvené architektury, subsumpční architektura. Mentální stavy agenta, systémy řízené záměrem a jejich modelování. Architektury BDI systémů. Komunikace v multiagentních systémech, jazyky KQML a ACL, základní interakční protokoly v MAS. Fyzické a mentální konflikty, obecné způsoby řešení konfliktů, volby, algoritmy vyjednávání a argumentace. Koordinované jednání, metody distribuovaného plánování. Sociální chování agenta, principy vytváření koalic, pojmy závazek a norma. Standardy FIPA, abstraktní platforma pro realizaci MAS, životní cyklus agenta. Návrh a realizace multiagentních systémů, metodika GAIA a implementační nástroj JADE.

 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. pc laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti o současných přístupech k vytváření systémů s autonomními inteligentními jednotkami, které jsou schopny řešit úlohy ve vysoce dynamických prostředích. Dále bude mít student znalosti o řešení problémů souvisejících s multiagentními systémy včetně řešení konfliktů a využívání schopností skupinového jednání. Součástí kurzu jsou cvičení, ve kterých studenti získají zkušenosti s implementací inteligentních agentů a multiagentních systémů.
Programování agentních systémů a heterogenních systémů s agenty, vytváření inteligentních systému multiagentními metodami a řešení problémů paralelismu v distribuovaných systémech těmito metodami

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy činnosti a s návrhy systémů s agenty - autonomními inteligentními jednotkami a dále se systémy, ve kterých se nachází více takovýchto agentů. Naučit se vytvářet tyto systémy a programovat jednotlivé prvky v nich.

Proč je předmět vyučován

Student získá znalosti jak vytvářet reaktivní a flexibilní, tzn. pohotově a správně reagující inteligentní systémy. Získá  také znalosti realizovat systémy s populacemi agentů, kteří spolu dokáží správně intereagovat. Tyto schopnosti může zúročit v mnoho směrech od webových aplikací služeb, přes autonomní řídící systémy, až po robotické systémy, které budou základem Industry 4, a pro které mají být multiagentní systémy nosnou technologií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Ke studiu předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z oblasti formální logiky, umělé inteligence, modelování systémů a programování.

Literatura studijní

 • Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 • Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 • Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
 • Shaheen, F.; Kraus, S.; Wooldridge, M.:Principles of Automated Negotiation. Cambridge University Press, 2014
 • Shoham, Y, Leyton-Brown, K.: Multiagent systems, Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,  Cambridge University Press, 2009
 • Shoham, Y, Leyton-Brown, K.: Multiagent systems, Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,  Cambridge University Press, 2009

Literatura referenční

 • Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9 

Osnova přednášek

 1. Úvod do distribuované umělé inteligence, pojem agent, prostředí, rozdělení agentů.
 2. Základní reaktivní a deliberativní architektury umělých agentů, situovaný automat, Subsumpční architektura
 3. Formální přístup k agentním systémům. Modální logiky, epistemické, temporální, CTL a BDI logiky.
 4. Racionální agent, mentální stavy agenta, architektury IRMA, AgentSpeak(L)
 5. Agentně orientované programování, systém Agent-0
 6. Programování agentů v jazyce JASON 
 7. Multiagentní systémy (MAS), obecné principy řešení problémů. Teorie her v MAS.
 8. Komunikace v MAS, KQML a ACL jazyky, interakční protokoly.
 9. Volby, vyjednávání a argumentace. Algoritmy, protokoly a příklady.
 10. FIPA abstraktní architektura agenta. Programování v systému JADE
 11. Společné plánování, distribuované a centralizované. 
 12. Modelování MAS. Role agenta v systému, nástroje pro návrh agenta KGR, GAIA, Prometheus.
 13. Realizace multiagentních systémů pro malá zařízení, mobilní agenti a jejich bezpečnost.

 

Osnova počítačových cvičení

 1. Dvě dvičení systému JASON
 2. Dvě dvičení systému JADE
 3. Dvě dvičení systému JACK

Osnova ostatní - projekty, práce

Skupinový projekt - realizace multiagentního systému, skupinové plánování, koordinace, vyjednávání

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Skupinový projekt
 • Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více body, než je minimální hranice uvedená v informačním systému. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru