Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2021/2022 letní semestr 3 kredity

Angličtina pro IT je kurz odborné angličtiny pro středně pokročilé studenty, kteří studují informační a komunikační technologie a budou se tomuto oboru profesně věnovat. Cílem kurzu je vybavit studenty receptivními a produktivními dovednostmi v oblasti profesní angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na informační a komunikační technologie. Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Aktuální informace


Em., 2021-05-07:
> Hledejte Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT.
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BITP:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2021-11-30.
> Registrace/zápis do AIT-L bude až v lednu_(jak a co bude doplněno)/únoru 2022.
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává, je pak uvedeno tamtéž.
WIS-žádosti lze podávat průběžně po zápisu do studia, a pak vyčkávejte.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

45 bodů zkouška, 15 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se v ústní interakci dokáže plynule a spontánně účastnit rozhovorů a diskuzí o široké škále témat z oblasti informačních a komunikačních technologií;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, a vyjednávat s kolegy za účelem dosažení konsensu;
- v samostatném ústním projevu dokáže efektivně popsat a poskytnout instrukce k specifickým procesům a metodám v rámci svého oboru, spontánně interpretovat data a přesně a stručně sdílet své stanovisko.  

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí delším promluvám a přednáškám, a dokáže sledovat argumenty a protiargumenty;
- umí identifikovat a odkazovat na specifické informace v promluvě druhé osoby.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- umí najít specifické informace v textu na známá, ale složitá témata z oboru informačních a komunikačních technologií;
- umí číst technickou dokumentaci, odborné knihy, články a recenze, a sledovat potenciální komplexní argumenty a protiargumenty.

Výstupní znalosti a dovednosti odpovídají referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cíle předmětu

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a konferencích a pro efektivní komunikaci s kolegy, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci svého profesního zaměření.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je pro studenty, kteří získali ve vstupním jazykovém testu nejméně 51 bodů nebo úspěšně absolvovali kurz BAN4.

  • doporučená prerekvizita
    • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Osnova seminářů

1. Úvod do informačních technologií
2. Profese v informačních technologiích
3. Osobní počítač a druhy počítačů
4. Základní deska
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Paměťová zařízení
8. Software
9. Základy Windows
10. Počítačové sítě a přístup k internetu
11. World Wide Web
12. Bezpečnost na internetu

 

Osnova numerických cvičení

1. Úvod do informačních technologií
2. Profese v informačních technologiích
3. Osobní počítač a druhy počítačů
4. Základní deska
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Paměťová zařízení
8. Software
9. Základy Windows
10. Počítačové sítě a přístup k internetu
11. World Wide Web
12. Bezpečnost na internetu
13. Dějiny počítačů a internetu

Průběžná kontrola studia

Závěrečné hodnocení se skládá ze tří částí:

1) Projekt: persuasivní prezentace - max. 15 b. (hraniční skóre 7 b.)

2) Zápočtový test: slovní zásoba a jazykové prostředky - max. 40 b. (hraniční skóre  24 b.)

3) Závěrečná zkouška: čtení  - max. 22,5 b. (hraniční skóre 11 b.); poslech - max. 22,5 b. (hraniční skóre 11 b.)

 

Metody vyučování

Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Kontrolovaná výuka

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky T10/N 3.22 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová
Pocvičenívýuky T10/N 3.23 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
Pocvičenívýuky T10/N 3.23 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová
Pocvičenívýuky T10/N 3.23 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
Útcvičenívýuky T10/N 3.23 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
Útcvičenívýuky T10/N 3.24 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
Útcvičenívýuky T10/N 3.25 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová
Stcvičenívýuky T10/N 3.25 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová
Čtcvičenívýuky T10/N 3.27 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová
Čtcvičenívýuky T10/N 3.27 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
Čtcvičenívýuky T10/N 3.27 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sučková
cvičenívýuky T10/N 3.25 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová
cvičenívýuky T10/N 3.25 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru