Detail předmětu

Ekonomie informačních produktů

EIP Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových informačních a komunikačních produktů. Důležitou součástí je rovněž oblast mikroekonomie, jejíž základní principy a teoretická východiska jsou pro optimální řízení ICT produktů stěžejní.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. cvičení
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 8 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 56 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 6 bodů laboratoře
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů a dopadů současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.

Literatura studijní

 • Kolektiv autorů: Online marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2014. ISBN: 978-0-251-41557.
 • MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 80-24719-11-8.
 • Johns, A.: Pirátství - Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 1. vydání Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-711-9.
 • ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4008-9.
 • MALÝ, Josef. Oceňování průmyslového vlastnictví: nové přístupy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6.
 • Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
 • P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
 • J. Laffont And D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
 • B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
 • Veber, Jaromír a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
 • C. Shapiro and Varian, H. (1999), Information Rules - A Strategic Guide to the Network   Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Varian, Hal R. (1998): Markets for Information Goods.
 • Downes, Larry - Mui, Chunka (1998): Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance
 • COURCOUBETIS, C., Weber, R.: Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modelling. Wiley,2003. ISBN: 978-0-470-85130.
 • FOTR, J., HÁJEK, S. a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • JANOUCH, V.: Internetový marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 • Fiala, P.: Síťová ekonomika. 1. vydání Praha: Professional Publishing,  2008.ISBN 80-86946-69-6.
 • HANNA, Nessim; DODGE, Robert. Pricing: Zásady a postupy tvorby cen. 1. vydání. Praha: Management Press, 1997. 203 s. ISBN 80-85943-34-4.

Osnova přednášek

 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Informační ekonomika - business oblast a IT
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Informace ve vědě, technice a medicíně (STM)
 8. Copyright, otázky autorských práv
 9. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 10. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 11. Standardy a kompatibilita - kooperace, válka standardů
 12. Ekonomika standardů v informačních sítích
 13. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.

Osnova počítačových cvičení

 • Základní seznámení se simulační hrou JA TITAN
 • Absolvování jednotlivých hracích kol
 • Vyhodnocení úspěšnosti, kritické zhodnocení

Průběžná kontrola studia

Individuální úkol (4 body)
Projekt (14 bodů)
Počítačová cvičení (6 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (56 bodů)

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, individuální úkol, projekt, závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.  Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru