Detail předmětu

Hliněné stavitelství

HLS-KE FA HLS-KE Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Předmět seznamuje studenty s problematikou užití nepálené hlíny jako staviva pro konstrukce nosné i nenosné ve stavbách historických i moderních. Předmět zahrnuje jak informace o vývoji hliněných staveb, tak i jejich vlastnosti, surovinové zdroje a formy použití. Významnou částí je i ekologické posouzení hlíny z pohledu recyklace, uhlíkové stopy a možnosti přestaveb či sanací. Výuka je dělena na teoretickou a praktickou část. Nedílnou součástí výuky je i exkurze a praktické cvičení v laboratoři.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 2 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav stavitelství (US)

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem předmětu je po teoretické i praktické stránce porozumět specifikám hliněného stavebního materiálu. Toto zahrnuje znalosti o významných realizovaných stavbách, pochopení vlastností stavební hlíny a forem jejího využití v nosných a nenosných částech staveb. Cílem je ukázat funkční hliněné stavby a zároveň upozornit na chyby, kterých je třeba se vyvarovat. Cílem je též stimulovat kreativní a kritické myšlení během fyzického kontaktu se stavební hlínou v rámci praktické části předmětu.
– Student získá přehled o významných hliněných stavbách u nás i v zahraničí, jejich stáří a rozmístění.
– Student bude rozumět specifikám hliněného materiálu (vlastnosti a způsob jejich optimálního využití ve stavbách).
– Student bude umět rozpoznat vhodnou hlínu pro stavební účely na základě jejich vlastností a provedení jednoduchých polních zkoušek.
– Student bude umět rozlišit základní hliněné konstrukce a pláště včetně jejich krajových a konstrukčních specifik.
– Student bude schopen zvolit optimální postup v rámci přestaveb a rekonstrukcí hliněných staveb včetně způsobů recyklace staviva.
– Student prakticky zvládne základní postupy zpracování hliněného stavebního materiálu včetně základních řemeslných dovedností.
– Student bude umět formulovat výhody a postup jak eliminovat nevýhody hliněného stavebního materiálu pro splnění požadavků stavebnictví v současnosti a budoucnosti.

Osnova přednášek

1. Vývoj hliněných staveb
2. Suroviny – druhy, těžba, zpracování
3. Zkoušky stavební hlíny
4. Praktické cvičení v laboratoři – zkoušky vhodnosti hlíny pro stavební účely, zkoušky hliněných vzorků
5. Formy užití nepálené hlíny ve stavbách
6. Prvky s užitím hliněných hmot
7. Konstrukce s užitím hliněných hmot
8. Konstrukce z hlíny během užívání stavby
9. Sanace hliněných staveb
10. Recyklace hliněného staviva, opětovné využití
11. Exkurze - praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře
12. Spolupůsobení stavební hlíny s dalšími přírodními materiály
13. Použití stavební hlíny v současnosti a výhledy do budoucna, diskuse nad odevzdanými pracemi

Průběžná kontrola studia

Hodnocen je zápočtový test, vypracování seminární práce a práce s hliněným stavebním materiálem během výuky v terénu. Seminární práce tvoří 50 % hodnocení, zápočtový test 30 % a práce s hliněným stavebním materiálem během výuky v terénu 20 %. Termíny odevzdání a vypracování testu jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.
Student se povinně účastní 50% přednášek a 100% praktické výuky v laboratoři. V průběhu semestru průběžně absolvuje alespoň 3 konzultace seminární práce. Zameškanou účast na praktické výuce v laboratoři a výuce v terénu nelze nahradit, lze ji ale ze závažných důvodů omluvit. Nahrazování povinné účasti na přednáškách a praktické výuce v laboratoři je řešeno individuálně po předchozí domluvě s přednášejícím.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út přednáška výuky A/118 15:0016:50116 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Vejpustek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru