Detail programu

Information Technology

Zkratka: BIT

Kód: B0613A140028

Typ: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Jazyk výuky: anglický

Akreditace: 25. 6. 2019 - 25. 5. 2029

Informace pro uchazeče o studium

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

V bakalářském studijním programu Informační technologie je kladen důraz nejen na kvalitní teoretickou přípravu studentů v oblasti technických i programových prostředků, tj. na získání široké znalosti a porozumění předmětům v oboru, ale i na získání praktických znalostí a dovedností v rámci studia, které umožní využití teorií, konceptů a metod v praxi.

Vyučovaný teoretický základ, zejména v oblasti matematiky, formálních jazyků, algoritmů, obecných principů programovacích jazyků a objektově orientovaného programování apod., v kombinaci s průběžnou přípravou na zvládnutí všech aspektů tvůrčí činnosti (včetně etického rozměru u některých aspektů), kdy studenti používají odpovídající základní výzkumné postupy, poskytuje kvalitní přípravu jak pro praxi, tak pro další studium v navazujících magisterských a následně doktorských studijních programech. Cílem programu je rozvinout schopnost studentů samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě rámcového zadání a samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě osobní praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení. Již v rámci studia předmětů studenti pracují v týmech, kdy posílí v rámci oboru dovednost srozumitelně a přesvědčivě sdělovat své názory na danou problematiku a řešení problémů a zpracovat a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu.

Absolventi studijního programu jsou nejen schopni čerpat z širokých teoretických znalostí v oboru ale jsou také kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti. Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oblasti informačních technologií.

Pokud absolvent bakalářského studijního programu Informační technologie v průběhu svého studia absolvoval volitelné elektrotechnické předměty blíže specifikované v pravidlech pro sestavování studijních plánů, je pro něj tento studijní program vysokoškolským bakalářským vzděláním z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání dle § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Charakteristika profesí absolventů

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška není součástí přijímacího řízení. Místo ní uchazeči absolvují vybraný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) pořádaných společností SCIO. Uchazeči si mohou zvolit OSP - Obecné studijní předpoklady, MAT - Matematika nebo VŠP - Všeobecné študijné predpoklady. Při včasném podání přihlášky a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč vybraného testu zúčastnit zdarma. Pokud uchazeč splní některou z vyhlášených podmínek, může požádat o přednostní přijetí a vyhnout se tak NSZ. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: https://www.fit.vut.cz/applicants/ Aktuální směrnici pak lze nalézt na https://www.fit.vut.cz/fit/info/rizeni/

Podmínky absolvování programu

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA). Z důvodu účasti studentů z různých zemí, a tedy s často rozdílným absolvovaným jazykovým vzděláním, je pro studenty, mimo specializovaného předmětu Angličtina pro IT, zařazen i předmět Angličtina, aby byla zajištěna rovná úroveň pro absolvování předmětů v tomto jazyce. 

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Pravidla vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Za povinné předměty je celkem 146 kreditů. Z povinně volitelných skupin je nutné absolvovat min. jeden předmět angličtiny ze skupiny PVA na úrovni B1 a vyšší a min. jeden povinně volitelný technický předmět (PVT). Skupiny PVA i PVT jsou z hlediska metodiky MŠMT skupiny typu B. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. Počet kreditů za volitelné předměty je doplňkem do 180 kreditů. Vyučovací hodina má délku 50 minut.

Praxe

Odborná praxe není studijním programem předepsána.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.

Příklady témat závěrečných prací

Bakalářské práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam bakalářských prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Přístup k odborné literatuře
 • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
 • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
 • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
 • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
 • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
 • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

K přijetí do studijního programu není nutné absolvování konkrétních středních škol. Nejvíce však navazuje na školy typu středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na IT. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. předseda
2. Černocký Jan, prof. Dr. Ing. člen interní
3. Dítě Jindřich člen interní
4. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. člen interní
5. Fučík Otto, doc. Dr. Ing. člen interní
6. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. člen interní
7. Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D. člen interní
8. Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. člen interní
9. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. člen interní
10. Kinšt Ondřej, Bc. člen interní
11. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. člen interní
12. Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. člen interní
13. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA člen interní
14. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. člen interní
15. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. člen interní
16. Veigend Petr, Ing., Ph.D. člen interní
17. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. člen interní
18. Zaklová Kristýna, Ing. člen interní
19. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c. člen interní
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty programu BIT, kteří zahájili studium v ak. r. 2019/20 a později.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Studenti 3. ročníku si mohou požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS VUT (StudIS) v modulu Řízení a žádosti, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

Od ak. r. 2022/23 je předmět IDM - Diskrétní matematika za 5 kreditů rozdělen na 2 předměty: IDM - Diskrétní matematika za 4 kredityIZLO - Základy logiky pro informatiky. Studenti, kteří nemají absolvovaný IDM za 5 kreditů, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předměty IDM za 4 kredity a IZLO za 2 kredity. Studenti, kteří mají absolvovaný IDM za 5 kreditů, budou mít IZLO automaticky uznán za 0 kreditů jako vyznačení splněné povinnosti. Neabsolvování původního povinného předmětu IDM za 5 kreditů se nepočítá do možnosti opakovat předmět IZLO.

Aby byl tento studijní program vysokoškolským bakalářským vzděláním z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání dle § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, student si musí zvolit volitelné předměty BPC-ELSA (Elektrotechnický seminář) a BPC-FYE (Fyzika v elektrotechnice), které jsou z hlediska pochopení teorie důležité pro vyhodnocení rizik, která může způsobit elektřina, a min. 3 předměty z následujících skupin A a B, které budou mít v součtu min. 60 hod. laboratoří pro získání potřebné praxe, přičemž min. 1 předmět musí být ze skupiny A:

A) předměty s větším přínosem v oblasti elektrotechniky

 • MPC-EIC - Elektrické instalace, 20 h lab.
 • BPC-FY1B - Fyzika 1, 26 h lab.
 • BPC-ZSY - Zabezpečovací systémy, 26 h lab.
 • BPC-AUD - Audio elektronika, 26 h lab.
 • BPC-PSM - Plošné spoje a povrchová montáž, 18 h lab.
 • BPC-PRP - Robotika a zpracování obrazu, 39 h lab.

B) předměty s menším přínosem v oblasti elektrotechniky

 • BPC-AE1 - Analogová elektronika 1, 26 h lab.
 • BPC-AE2 - Analogová elektronika 2, 13 h lab.
 • BPC-ANA - Analogová technika, 14 h lab.
 • BPC-ELA - Elektroakustika 1, 22 h lab.

Po absolvování výše uvedených předmětů a povinných předmětů IEL, INP a IMP lze absolvovat předmět XPC-ELB (Bezpečná elektrotechnika), který je zakončen zkouškou, na základě které se vydává osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 250/2021 Sb. Osvědčení absolventi obdrží společně s bakalářským diplomem, tedy po dokončení kompletního předepsaného vzdělání.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDMDiskrétní matematika4PZaZkFIT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFIT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
GENZkouška z obecné angličtiny B11PVAZkFIT
ZAN4Zkouška z angličtiny na úrovni B11PVAZkFIT
1AHS-LAplikovaná herní studia – výzkum a design3VZkFaVU
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-Z3D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 12VZaFaVU
1HS-ZHerní studia3VZkFaVU
1ODI-Z3D optická digitalizace 12VZaFaVU
ACHE20Architektura 20. století3VZkFaVU
ATGDAktuální témata grafického designu2VZaFaVU
BPC-ELSAElektrotechnický seminář2VZaFEKT
BPC-FY1BFyzika 16VZaZkFEKT
BPC-FYEFyzika v elektrotechnice5VZaZkFEKT
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimní *)3VZkFaVU
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZkFaVU
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 13VZkFaVU
FIKFilozofie a kultura2VZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IFSFyzikální seminář2VZaFIT
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFIT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
KPO-ZKurz pornostudií3VZkFaVU
PRMPrávní minimum2VZaICV
RETRétorika2VZaICV
VSDH1Vizuální styly digitálních her 12VZaFaVU

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFIT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
IZLOZáklady logiky pro informatiky2PZkFIT
0AXAngličtina C1-23PVAZaZkFSI
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BPC-PA2Praktická angličtina 25PVAZkFEKT
GENZkouška z obecné angličtiny B11PVAZkFIT
IVHSeminář VHDL4PVTKlzFIT
0MSMatematický software3VZaFSI
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLE2VZaFSI
0SEEnglish Skills for Workplace Communication3VZaZkFSI
1CNCOCNC obrábění – Roboti v umělecké praxi2VZaFaVU
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-23D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 22VZaFaVU
1HERDESHerní design2VZaFaVU
1KADH-LKritická analýza digitálních her3VZkFaVU
1ODI-L3D optická digitalizace 22VZaFaVU
DEDE1-LDějiny designu 1 - letní *)3VZkFaVU
DEDE2-LDějiny designu 2 - letní *)3VZkFaVU
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 23VZkFaVU
FIKFilozofie a kultura2VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HLS-KEHliněné stavitelství2VKlzFA
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IJCJazyk C5VZkFIT
IMKMechanika a akustika *)6VKlzFIT
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
N2Němčina 23VZaZkFSI
PLABPodnikatelská laboratoř4VKlzFP
PRMPrávní minimum2VZaICV
RETRétorika2VZaICV
T1FPočítačová fyzika I3VKlzFSI
VSDH2Vizuální styly digitálních her 22VZaFaVU
XPC-BENObchodní angličtina *)3VZaZkFEKT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 24PZaZkFIT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika5PZaZkFIT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
0A7Angličtina B2-12PVAZaFSI
0A9Angličtina C1-13PVAZaZkFSI
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BPC-PA1Praktická angličtina 15PVAZkFEKT
BPC-PA3Praktická angličtina 35PVAZkFEKT
0SEEnglish Skills for Workplace Communication3VZaZkFSI
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.5VZkFEKT
DMSMDigital Marketing and Social Media5VKlzFP
ECE-commerce6VKlzFP
F1Francouzština 12VZaFSI
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFIT
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPZPeriferní zařízení *)3VZkFIT
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFIT
IfmiPFinanční management pro informatiky3VKlzFP
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFIT
N1Němčina 12VZaFSI
N3Němčina 32VZaFSI
N5Němčina 52VZaFSI
N7Deutsch für Studium und Beruf I4VZaZkFSI
R1Ruština 12VZaFSI
T2FPočítačová fyzika II3VKlzFSI
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 13VKlzFEKT
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 13VKlzFEKT
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 3VKlzFEKT
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 13VKlzFEKT
XPC-PEPPedagogická psychologie5VZaZkFEKT
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 13VKlzFEKT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ftPFinanční trhy6VZaZkFP
mak1PMakroekonomie 16VZaZkFP
manPManagement5VZaZkFP

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
0A8Angličtina B2-23PVAZaZkFSI
BPC-PA4Praktická angličtina 45PVAZkFEKT
ICPSeminář C++4PVTKlzFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTKlzFIT
IVHSeminář VHDL4PVTKlzFIT
0MRMobilní roboty5VZaFSI
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetiky5VZaZkFEKT
BPC-PPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
F2Francouzština 23VZaZkFSI
FITDějiny a filozofie techniky2VZaICV
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
IPAPokročilé asemblery5VZkFIT
ITPTechnika personálních počítačů *)4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS2Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFIT
KdasPDaňová soustava6VZaZkFP
N4Němčina 43VZaZkFSI
N6Němčina 64VZaZkFSI
N8Deutsch für Studium und Beruf II4VZaZkFSI
PRISPrávo informačních systémů5VZkFP
R2Ruština 23VZaZkFSI
XPC-EICElektrické instalace5VKlzFEKT
XPC-ELBBezpečná elektrotechnika2VZkFEKT
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 23VKlzFEKT
XPC-PEPPedagogická psychologie5VZaZkFEKT
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.5VZkFEKT
ZFIZáklady financování6VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
fapPFinanční analýza a plánování5VZaZkFP
marPMarketing6VZaZkFP
mik1PMikroekonomie 16VZaZkFP
ucePÚčetnictví6VZaZkFP

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
IMUMultimédia v počítačových sítích *)4VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4V0A7, 0A8, 0A9, 0AX, AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4, BPC-PA1, BPC-PA2, BPC-PA3, BPC-PA4, GEN, ZAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru