Detail předmětu

Dějiny a kontexty fotografie 2

DKFII-L FaVU DKFII-L Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Obsahem kurzu jsou přednášky z dějin a současných tendencí fotografie s ohledem na zasazení do kontextu výtvarného umění a současné neumělecké vizuality. Posluchači jsou seznamováni s vývojem média ne chronologicky, ale podle tematických bloků. Toto dělení umožní uchopit jednotlivé problémy v širším filosofickém i mediálním kontextu s ohledem na jejich proměny v čase. Během kurzu se studující naučí „číst“ jazyk fotografie, chápat její výrazové možnosti a seznámí se i s klíčovými teoretickými pohledy na fotografii. Součástí kurzu je i přednáška zaměřená na prezentaci fotografií (tvorba souboru, portfolia, výstavy nebo publikace).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 13 hod. přednášky
 • 13 hod. seminář

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem kurzu je reflektovat aktuální stav fotografie v návaznosti na její historický vývin. Důraz bude kladen na vstup nových médií a společenských témat do fotografie, jakož i na překračování hranic tradičně definovaných žánrů. Fotografie zde bude chápána nejen jako umělecké médium, ale jako šířeji definovaný prostředek vizuální komunikace (užitá, vědecká, komerční, amatérská, fotografie v kampaních apod.).


Student získá základní orientaci v dějinném vývoji i současných tendencích fotografie. Bude schopen hlubší reflexe své vlastní tvorby, naučí se vytvořit z kvalitních fotografií fungující soubor, zvolit vhodnou adjustaci a instalaci v prostoru – naučí se rozumět jazyku výstavy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace ve vizuální kultuře 19. a 20. století. Absolvování předmětu Dějiny a kontexty fotografie 1.

Literatura studijní

 • ● Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005.
 • ● Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009.
 • ● Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005
 • ● Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004.
 • ● Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004.
 • ● Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012.
 • ● Kuneš, A., Pospěch, T. (ed.). Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003.
 • ● Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii, PositiF 2014.
 • ● Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. Praha: AVU, 2000.
 • ● Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007.
 • ● Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002.
 • Anděl, Jaroslav: Česká fotografie 1840–1950: příběh moderního média. Praha: Kant, 2004.
 • Baatz, Willfried: Fotografie. Praha: Computer Press, 2004.
 • Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, Praha, 2009.
 • Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005.
 • Cartwright, Lisa; Sturken Marita: Studia vizuální kultury, Portál, 2010.
 • Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš, Labyrint, 2012.
 • Kuneš, Aleš, Pospěch, Tomáš. (ed.). Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003.
 • Pospěch, Tomáš: Myslet fotografii. PositiF, 2014.
 • Pospěch, Tomáš, Fišerová; Lucia L.: Role fotografie. Rozhovory o různé fotografii. PositiF, 2019.
 • Warnen Marien, Mary: Photography. A Cultural History. Laurence King, 2010.

Literatura referenční

 • Barthes, Roland: Světlá komora. Agite/Fra, Praha, 2005.
 • Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004.
 • Grygar, Štěpán: Konceptuální umění a fotografie. AMU, Praha, 2004.
 • Láb, Filip, Lábová, Alena: Soumrak fotožurnalismu. Manipulace fotografií v digitální éře. Karolinum, Praha, 2009.
 • Láb, Filip: Postdigitální fotografie, Karolinum, Praha, 2021.
 • Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1918. AVU, Praha, 2000.
 • Silverio, Robert: Postmoderní fotografie. AMU, Praha, 2007.
 • Sontag Susan: O fotografii. Praha, 2002.

Osnova přednášek

1. Limity aktu. Definice aktu a její postupné rozpouštění, erotické vs. pornografické, tělo a medicína, akt a amatérské fotokluby, autoakt.

2. Dějiny mužského pohledu. Proměna aktu v české fotografii. Akt v koncepci Jána Šmoka – FAMU, akt a mačistická fotografie – Slovenská nová vlna, FAMU. Helmut Newton. Akt v neumělecké vizualitě – Erotická kuchařka. 

3. Ženský hlas v umění. Žena a její fotografování těla, tělo a mateřství, estetika baby-fóra, téma bolesti, otevřené tělo, hledisko genderu, politické tělo, fragmentarizace těla.

4. Počátky dokumentu. Počátky pohybu ve fotografii. Podstata živé fotografie. Roland Barthes a teorie studium/punctum. Zrod fotožurnalistiky.

5. Lidská rodina. Počátky, definice a dělení dokumentární fotografie, teorie rozhodujícího okamžiku, humanistická fotografie, agentura Magnum, kurátorský experiment: Lidská rodina

6. The Americans. Důležité sociální dokumentární projekty 20. století, Newyorská škola a americký subjektivní dokument, motiv benzinové pumpy.

7. Dokument po dokumentu. Fiktivní dokument, inscenovaný dokument, fenomén vizuálního deníku, konceptuální podoby dokumentu, Düsseldorfská škola.

8. Mezi dokumentem a reportáží. Vztah dokumentu a reportáže, válečná fotografie, stav novinářské fotografie dnes (mobilní zařízení, video, sociální sítě, vstup amatérů), fenomén World Press Photo, titulková fotografie, estetizace reportážní fotografie. Reportáž v postdigitální a postfaktické době.

9. Mimo hru. Čtyři kořeny sportu ve fotografii, kult sportovce, limity sportovního fotožurnalismu, motivy sportu v současné výtvarné fotografii.

10. Nová spiritualita. Umění a duchovno. Sakrální, spirituální, náboženské a liturgické umění. Blasfemizace náboženství a církve ve fotografii. Proč současné náboženské umění nepovznáší. Nové formy spirituality u současných umělců. Obrazy prázdna.

11. Prostory umění. Umění reagující na umění. Fotografie pozorující sebe sama. Motivy atelieru, galerie, muzea nebo archivu v současné fotografii. Umění demaskující své vlastní mechanismy.

12. Jak vystavovat fotografii. Selekce fotografií, tvorba souboru, adjustace, instalace, specifika výstavního prostoru, medializace, tvorba pozvánky, průvodní akce, dokumentace výstavy

13. Návštěva fotografické výstavy / Analytický seminář. Podle aktuálních možností v průběhu školního roku. Výklad a diskuze přímo ve výstavním prostoru. Jako alternativa v případě nemožnosti navštívit výstavu – společné setkání nad fotografiemi vytvořenými během semestru a diskuze o nich.

 

Průběžná kontrola studia

Pro udělení zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:

- aktivní účast ve výuce (75 % účast) nebo její nahrazení psaním eseje.

- písemný test (min. 50 % úspěšnost).

 


Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (3 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučující kompenzovat předložením alternativního úkolu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška výuky U2/327 12:0013:5040 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Fišerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru