Detail předmětu

Finanční analýza a plánování

fapP FP fapP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.
Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku .V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, , základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Literatura referenční

 • KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ, D. REMEŠ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. kompletně aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0563-2.
 • SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. aktualizované vyd. Brno: Computer Press, 2011. 160 s. ISBN 978-80-251-3386-6.
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. 2. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2.
 • DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6.
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.

Osnova přednášek

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Úvod do finanční analýzy.
- Zdroje vstupních dat finanční analýzy.
- Přehled metod finanční analýzy.
- Analýza absolutních ukazatelů.
- Analýza vývoje zisku a optimalizace kapitálové struktury.
- Analýza rozdílových ukazatelů.
- Analýza poměrových ukazatelů.
- Soustavy poměrových ukazatelů.
- Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje.
- Mezipodnikové srovnávání.
- Formulace závěrů finanční analýzy.
- Finanční plánování a kontrola.

Osnova cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Průběžná kontrola studia

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 40 bodů v řádném termínu, 35 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 25 bodů.
2. Úspěšné zpracování semestrální práce, odprezentování v předem určeném termínu a odprezentování. Maximálně 60 bodů při splnění v určeném termínu, při pozdějším splnění pouze max. 50 bodů.
3. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.

Studenti se schváleným individuálním studijním plánem (dále ISP) získají zápočet za kvalitně vypracovanou teoretickou semestrální práci. Studenti s ISP mailem kontaktují garanta předmětu, který určuje zaměření semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního zkoušení.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-06 IO/P384 07:0008:00 Předtermín
Po zkouška 2024-05-20 IO/P384 09:0010:00 Termín č. 7
Po zkouška 2024-05-20 IO/P164 10:0015:00 Termín č. 7
Po zkouška 2024-05-06 IO/P381 11:0012:00 Termín č. 1
Po zkouška 2024-05-06 IO/P164 12:0015:00 Termín č. 1
Po přednáška výuky IO/P384 13:0014:50220 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoš
Út zkouška 2024-05-07 IO/P384 09:0010:00 Termín č. 2
Út zkouška 2024-05-07 IO/P164 10:0018:00 Termín č. 2
Út zkouška 2024-05-07 IO/P384 13:0014:00 Termín č. 3
Út cvičení sudý IO/E340 13:0014:5030 Sobotková
Út cvičení lichý IO/E340 13:0014:5030 Sobotková
Út cvičení lichý IO/E340 15:0016:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Sobotková
St cvičení sudý IO/E339 11:0012:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Sobotková
St cvičení lichý IO/E339 11:0012:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Sobotková
St cvičení sudý IO/E339 13:0014:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Sobotková
St cvičení lichý IO/E339 13:0014:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Sobotková
St zkouška 2024-05-29 IO/P164 15:0020:00 Termín č. 9
St zkouška 2024-05-29 IO/P381 15:0016:00 Termín č. 9
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P384 09:0010:00 Termín č. 4
Čt zkouška 2024-05-09 IO/P164 09:3012:00 Termín č. 3
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P164 10:0018:00 Termín č. 4
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P384 13:0014:00 Termín č. 5
Čt zkouška 2024-05-23 IO/P384 14:0015:00 Termín č. 8
Čt zkouška 2024-05-23 IO/P164 15:0020:00 Termín č. 8
zkouška 2024-05-17 IO/P384 09:0010:00 Termín č. 6
zkouška 2024-05-17 IO/P163 10:0015:00 Termín č. 6

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru