Detail předmětu

Marketing

marP FP marP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 6 kreditů

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.


Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládá se absolvování předmětu Ekonomika podniku.

Literatura studijní

 • PŘIKRYLOVÁ J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Grada, 2013. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
 • FORET, M. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.

Literatura referenční

 • KAŇOVSKÁ, L.; SCHÜLLER D. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.
 • KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 208 s. ISBN 978-80-265-0076-6.
 • KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Grada Publishing, 2013. 245 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2. vyd. Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • PORRAL, Cristina Calvo; STANTON, John L. Principles of marketing. ESIC Editorial, 2017.
 • PARKER, Lukas; NGUYEN HONG HAI, D.; BRENNAN, Linda. Digital advertising and the new world of'viral'advertising. Global Advertising Practice in a Borderless World, 2017, 42.
 • ROGGEVEEN, Anne, et al. The Role of In-Store and Online Retailing Factors. In: Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Springer, Cham, 2017. p. 553-557.

Osnova přednášek

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky a cvičení nejsou povinné.

Osnova cvičení

- Seznámení s předmětem a pravidly pro hodnocení studia v průběhu semestru. Očekávání studentů od předmětu. Diskuse k marketingu.
- Analýza marketingového prostředí.
- Segmentace.
- Marketingový mix.
- Význam obalu.
- Marketing služeb.
- Komunikační mix a příklady inovativních marketingových kampaní.
- Aktuální trendy v marketingu.
- Testopísemka.
- Prezentace studentů: Týmový projekt.
- Zápočet.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru, řešení případových studií a týmový projekt), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.


Kontrola výuky bude probíhat formou průběžného hodnocení formou testů, řešení případových studií a týmového projektu. Následuje závěrečná písemná zkouška.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-06 IO/P384 09:3010:30 1. termín
Po zkouška 2024-05-06 IO/P384 10:3011:30 2. termín
Po zkouška 2024-05-27 IO/P288 10:3011:30 7. termín a opravný
Po zkouška 2024-05-06 IO/P384 11:3012:30 3. termín a opravný
Út cvičení výuky IO/P157 17:0018:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Ulrichová
Út cvičení výuky IO/P157 19:0020:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Ulrichová
St přednáška výuky IO/P384 09:0010:50260 2BIA 2BIB 3BIT xx Kaňovská
St cvičení výuky IO/P157 17:0018:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Ulrichová
Čt zkouška 2024-05-30 IO/P647 08:3009:30 8. termín a opravný
Čt cvičení výuky IO/E109 09:0010:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Gorošová
Čt cvičení výuky IO/P158 09:0010:5032 Šnajdrová
Čt cvičení výuky IO/E109 11:0012:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Gorošová
Čt cvičení výuky IO/P158 11:0012:5032 Šnajdrová
Čt cvičení výuky IO/P158 13:0014:5032 Šnajdrová
zkouška 2024-05-10 IO/P381 09:3010:30 4. termín a opravný
zkouška 2024-05-17 IO/P381 09:3010:30 6. termín a opravný
zkouška 2024-05-10 IO/P381 10:3011:30 5. termín a opravný

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru