Detail předmětu

Základy financování

ZFI FP ZFI Ak. rok 2023/2024 letní semestr 6 kreditů

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb a jejich promítání do finančních požadavků, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Literatura studijní

 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
 • FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

Literatura referenční

 • MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
 • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
 • BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Průběžná kontrola studia

Zápočet:

 • Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní práci (ve formě příkladů),
 • Průběžný test v 6. týdnu semestru ověření znalostí za 1. – 5. týden výuky ve cvičeních, student může získat 20 bodů. Tento test nelze opakovat.
 • Závěrečný test ve 13. týdnu: ověření znalostí za celý semestr výuky ve cvičeních, student může získat 40 bodů. Test je možné jednou opakovat.

K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení z průběžného a závěrečného testu, tj. 30 bodů.


Zkouška

Zkouška je výhradně v písemné formě. Zkouška bude obsahovat následující části:
• 5 uzavřených otázek (4 možnosti, 1-4 správně) - každá otázka za 2 body (celkem za část 0-10 bodů)
• 2 otevřené otázky,- každá otázka 0-10 bodů (celkem za část 20 bodů)
• 1 příklad (0-10 bodů) – obdobný příkladům ze cvičení, případně z přednášky. 

K úspěšnému absolvování zkoušky musí student získat min. 50 % bodového hodnocení zkoušky, tj. min. 20 bodů ze zkouškového testu.

Výsledné hodnocení z předmětu je na základě součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ.


Studenti studující dle ISP mají povinnost absolvovat závěrečný zápočtový test a zkoušku. Termín bude vypsán v IS.


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky IO/P284 09:0010:5035 2BIA 2BIB 3BIT xx Srbová
Út cvičení výuky IO/P284 11:0012:5035 2BIA 2BIB 3BIT xx Srbová
Út zkouška 2024-03-12 IO/P381 13:0014:30 Test 1 (1.termín)
Út zkouška 2024-04-30 IO/P381 13:0014:30 Test 2 (1.termín)
Čt cvičení výuky IO/P285 09:0010:5035 Srbová
Čt cvičení výuky IO/P285 11:0012:5035 Srbová
zkouška 2024-03-15 IO/P381 11:0012:30 Test 1 (2.termín)
zkouška 2024-05-03 IO/P381 11:0012:30 Test 2 (2.termín)
přednáška výuky IO/P381 11:0012:50145 2BIA 2BIB 3BIT xx Karas

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru