Detail předmětu

Formální jazyky a překladače

IFJ Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Kurs diskutuje formální jazyky a jejich modely. Na bázi těchto modelů objasňuje konstrukci překladačů. Výklad je organizován následovně: (I) Základní pojmy: formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překladače. (II) Regulární jazyky a lexikální analýza: regulární jazyky a výrazy, konečné automaty a převodníky, lexikální analyzátory; Lex; tabulka symbolů. (III) Bezkontextové jazyky a syntaktická analýza: bezkontextové jazyky a gramatiky, zásobníkové automaty a převodníky, syntaktická analýza; deterministická syntaktická analýza, LL gramatiky, deterministická analýza shora dolů (rekurzivní sestup); princip deterministické analýzy zdola nahoru; Yacc. (IV) Sémantická analýza a generování kódu: sémantická analýza, generování vnitřní formy programu, optimalizace, generování cílového kódu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Seznámit se s formálními jazyky a jejich modely. Objasnit principy konstrukce překladačů na základě těchto modelů.
Základní obeznámenost s formálními jazyky a jejich modely. Schopnost sestrojit překladač.

Proč je předmět vyučován

Předmět IFJ dává na bakalářské úrovni jasný a ucelený úvod do teorie formálních jazyků a jejich aplikace v informatice. Úvod pokrývá témata zaměřená na formální jazyky a jejich model (především gramatiky a automaty), dále nastiňuje základní myšlenky teorie výpočtu včetně vyčíslitelnosti a rozhodnutelnosti. Pro zdůraznění vazby teorie na praxi je demonstrována aplikace ve zpracování programovacích jazyků a implementaci překladačů.

Předmět IFJ:

 • pokrývá důležité základní koncepty teorie formálních jazyků;
 • vysvětluje, jak jsou jazykové modely využívány při překladu;
 • zaměřuje se na analyzátory programovacích jazyků jako lexikální analyzátor a syntaktický analyzátor postavené na regulárních výrazech, konečných automatech, bezkontextových gramatikách a zásobníkových automatech

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost diskrétní matematiky.

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Formální jazyky.
 2. Překlad jazyků a struktura překladače.
 3. Regulární jazyky a jejich modely: regulární výrazy a konečné automaty.
 4. Lexikální analýza: lexikální analyzátory; Lex; tabulka symbolů.
 5. Bezkontextové jazyky a jejich modely: bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty.
 6. Syntaktická analýza: deterministická syntaktická analýza; FIRST a FOLLOW, LL gramatiky.
 7. Deterministická syntaktická analýza shora dolů: rekurzívní sestup.
 8. Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: jednoduchá precedenční analýza; Yacc.
 9. Sémantická analýza a generování vnitřní formy programu.
 10. Optimalizace.
 11. Generování cílového kódu.
 12. Chomského klasifikace jazyků a korespondující modely.
 13. Poznámky a shrnutí. Předběžná diskuze obsahu navazujícího předmětu VYPe.

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti v rámci týmového projektu (3-4 studenti na tým) implementují překladač jednoduchého programovacího jazyka (včetně odpovídající dokumentace a obhajoby).

Průběžná kontrola studia

Průběžná kontrola studia probíhá v rámci půlsemestrální zkoušky (20 bodů), u které neexistuje náhradní, ani opravný termín. Dále studenti řeší v průběhu semestru jeden týmový projekt (25 bodů), který je odevzdáván ve stanoveném termínu. Podmínky zápočtu: Udělení zápočtu je podmíněno získáním min. 20 bodů v průběhu semestru, z nichž nejméně 4 body jsou za programovou část projektu.

Pokud se v průběhu semestru u studenta vyskytne překážka ve studiu (např. nemoc), je třeba tuto překážku řádně ohlásit a doložit.

 • Půlsemestrální písemná zkouška se koná přibližně v polovině semestru bez možnosti náhradního, či opravného termínu (20 bodů). Pokud se student nemohl zúčastnit půlsemestrální zkoušky, může garanta požádat, aby body za půlsemestrální zkoušku byly odvozeny od bodového zisku u prvního termínu zkoušky, kterého se zúčastní. Podmínkou pro přistoupení k tomuto termínu zkoušky je zisk alespoň 12 bodů dohromady ze všech částí projektu.
 • Schopnost aplikace teoretických poznatků ověřuje týmový projekt (25 bodů), kde průběžnou kontrolu provádí studentský vedoucí každého týmu. Při onemocnění většiny členů týmu může tým požádat příslušného učitele o drobné prodloužení termínu pro odevzdání projektu.
 • Na konci semestru se koná závěrečná zkouška (55 bodů) s možností tří termínů.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním min. 20 bodů v průběhu semestru, z nichž nejméně 4 body jsou za programovou část projektu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St zkouška 2023-10-25 C228 E104 E105 E112 11:0012:20 PZK St 25. 10. 2023 - Běh 1
St přednáška 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 13. výuky E104 E112 11:0013:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Meduna
St přednáška 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 13. výuky E105 11:0013:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Meduna
St přednáška 6., 10., 12. výuky E104 E105 E112 11:0013:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Křivka
St přednáška 2023-10-18 E104 E105 E112 11:0013:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Kocman
St zkouška 2023-10-25 E104 E105 E112 12:3013:50 PZK St 25. 10. 2023 - Běh 2
Čt zkouška 2023-10-26 D105 08:0009:20 PZK Čt 26. 10. 2023 - Běh 3
Čt přednáška 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky D105 08:0010:50316 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Burgetová
Čt přednáška 2023-12-14 D105 08:0010:50316 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Křivka
Čt zkouška 2023-10-26 C228 D105 09:3010:50 PZK Čt 26. 10. 2023 - Běh 4
Čt ostatní 2023-11-16 E105 11:0011:5072 2BIA 2BIB xx 10 - 19 20 - 29 Křivka IFJ Democviko projekt
zkouška 2024-01-12 A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 08:0010:50 IFJ: řádná
zkouška 2024-01-26 E104 09:0010:50 IFJ: 2. opravný termín
zkouška 2024-01-19 D0206 D0207 D105 E104 E112 11:0012:50 IFJ: 1. opravný termín
zkouška 2024-01-26 E104 11:0011:50 2. termín - prodloužení
zkouška 2024-01-19 E104 13:0013:50 1. termín - prodloužení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru