Detail předmětu

Seminář VHDL

IVH Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Předmět je koncipován tak, aby si student osvojil principy paralelního popisu hardware a prakticky zvládnul techniky umožňujících tvorbu syntetizovatelného hardware. Jazyk VHDL bude probírán z dvou rovin - VHDL jako modelovací prostředek a VHDL jako jazyk pro popis hardware. V první části budou zopakovány nezbytné pojmy z číslicové techniky a představen detailně jazyk VHDL. V druhé části předmětu budou rozebrány techniky popisu hardware (strukturní, dataflow, behaviorální), popisu kombinačních obvodů a následně sekvenčních obvodů. Dále bude diskutováno modelování a simulace číslicových systémů a jejich následná syntéza v FPGA. V závěru bude ukázán návrh několika systémů od jednodušších (řízení LED displeje) po komplexní obvody jako je např. procesor.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. seminář
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit studenty se syntaxí a sémantikou jazyka pro popis hardware (VHDL), s jeho využitím nejen pro modelování a simulaci ale především jako popisného jazyka využívaného při vytváření a syntéze komplexních číslicových systémů. Součástí předmětu bude představení programovacích technik umožňujících efektivní návrh hardware za pomocí profesionálních vývojových prostředků (ModelSIM, XILINX ISE), které se staly defacto průmyslovým standardem.
Student bude schopen pomocí jazyka VHDL popsat komplexní číslicové systémy tak, aby systém bylo možné fyzicky implementovat. Předmět je vhodnou korekvizitní podporou předmětu INC a INP.

Proč je předmět vyučován

Seminář VHDL slouží jako podpora výuky VHDL v předmětech INC a INP a je doporučen k prohloubení znalosti jazyka a problematiky moderního návrhu hardware. Studenti získají podrobnější znalost jazyka VHDL nejen po teoretické stránce ale i po stránce praktické - k praktickému ověření lze využít přípravku FITkit, který obsahuje programovatelné hradlové pole FPGA firmy XILINX. Zvládnutí jazyka pro popis hardware je klíčovým prvkem pro úspěšný a efektivní návrh systémů na bázi FPGA, které zaujímají dominantní postavení především v oblasti vysoce náročných výpočtů (akcelerace síťových operací, akcelerace zpracování číslicových jednorozměrných a vícerozměrných dat, akcelerace bioinformatických úlohkryptografických aplikací apod.), kde akcelerační platformy využívající FPGA dosahují výrazného urychlení a minimálních hodnot příkonu oproti běžných softwarovým technikám paralelizace. Znalost technik popisu syntetizovatelného hardware dává možnost se aktivně zapojit do řady výzkumných projektů v oblasti zpracování síťových dat a bezpečnosti, ve kterých se spolupracuje např. s firmou Seznam.cz, sdružením Cesnet či správcem domény NIC a najít lepší uplatnění na trhu práce

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy programování. Základy týkající se Boolovy algebry.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické podobě.
 • Jasinski, R.: Effective Coding with VHDL: Principles and Best Practice. The MIT Press. 2016.
 • Pedroni, V. A.: Circuit Design and Simulation with VHDL (Second Edition). The MIT Press. 2011
 • Douša, J.: Jazyk VHDL, České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta, Praha, 2003
 • Armstrong, J.R. - Gray, F.G.: VHDL Design Representation and Synthesis, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-021670-4, 2000
 • Chang, K.C.: Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis, IEEE Computer Society Press, 1997
 • Armstrong, J.R. - Gray F.G.: Structured Logic Design with VHDL, Prentice-Hall, 1993

Osnova seminářů

 1. Moderní návrh hardware (design flow), jazyky pro popis hardware (VHDL, Verilog), FPGA, úvod do číslicových systémů.
 2. Základní konstrukce jazyka VHDL, lexikální popis, zdrojový text ve VHDL.
 3. Datové typy, datové objekty, třídy objektů, deklarace datových objektů.
 4. Příkazy jazyka VHDL
 5. Pokročilé vlastnosti jazyka VHDL, zpoždění a plánování času.
 6. Popis kombinačních obvodů, třístavové obvody.
 7. Popis synchronních sekvenčních obvodů, popis konečných automatů, asynchronní sekvenční obvody.
 8. Modelování obvodů a událostně řízená simulace, testování obvodů a návrh testů, funkční simulace (ModelSIM), co-simulace.
 9. Syntéza obvodů, omezení (constraints), syntéza pro FPGA, časová simulace.
 10. Pokročilé techniky (pipelining, retiming, sdílení komponent, flattening a strukturování)
 11. Příkladová studie komplexních obvodů: řízení maticového LED displeje, UART, ETHERNET
 12. Příkladová studie komplexních obvodů: RISC procesor
 13. Obvody FPGA, využití masivního paralelismu v kryptografii (RC4, DES), DNA-alignment

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt rozdělený na několik částí řešených v průběhu semestru.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu včetně odevzdání technické zprávy. Podmínky zápočtu: Udělení zápočtu je podmíněno ziskem minimálně 50% bodů z projektu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno ziskem minimálně 50 bodů z projektu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po seminář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. výuky D0206 09:0010:50154 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Mrázek
Po seminář 2024-03-25 D0206 09:0010:50154 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru