Detail práce

Theoretical and Experimental Determination of the Amount of Information in Human Ocular Biometric Characteristics

Disertační práce Student: Semerád Lukáš Akademický rok: 2022/2023 Vedoucí: Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Název česky
Teoretické a experimentální stanovení množství informací v biometrických vlastnostech lidského oka
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Cílem této práce je navrhnout způsob a vyčíslit množství biometrické entropie v sítnici lidského oka. Jinými slovy se tato práce snaží určit, jak moc unikátní tento biometrický rys je a zda je zajištěna univerzálnost v lidské populaci. V první části je uvedeno, jak oko funguje s přihlédnutím zejména k sítnici. Jsou zde také zmíněny fyziologické základy tvorby cév v sítnici, na kterých je pak biometrické rozpoznávání v další části práce založeno. Představeny jsou také oftalmologické přístroje, navržené výzkumnou skupinou STRaDe. V další části je čtenář seznámen s nejběžnějšími onemocněními sítnice, které se projevují vizuální změnou této části těla, a tudíž i ovlivňují možnosti správného rozpoznávání. Jsou také uvedeny algoritmy, kterými lze zmíněná onemocnění detekovat. Ve čtvrté části je představen nástroj pro generování syntetických sítnic, který lze využít například pro tvorbu databází pro testování dalších algoritmů. Následující část pojednává o statistickém vyhodnocení bodů a vlastností sítnice, ze kterých posléze vychází teoretický vzorec pro výpočet na začátku zmíněné biometrické entropie sítnice. V závěrečné fázi je nastíněno několik principů, kterými je možné zmíněný teoretický vzorec vyčíslit, aby se dalo stanovit, jak unikátní zmíněný biometrický rys je. Práce by díky zjištěním mohla sloužit pro důkaz unikátnosti biometrických zařízení, založených na snímání sítnice, které v současné době nejsou zatím příliš rozšířeny.

Klíčová slova

Lidské oko, sítnice, biometrie, biometrická entropie, biometrický systém, rozdvojení cév, křížení cév, onemocnění sítnice, syntetické snímky sítnice, statistické vlastnosti sítnice.

Ústav
Studijní program
Stav
odevzdáno
Nahoru