Harmonogram vypracování bakalářských a diplomových prací

Bakalářská práce se řeší formálně ve 3. ročníku v rámci předmětu Semestrální projekt (ISP/ITT) a následně v rámci předmětu Bakalářská práce (IBP/IBT). Diplomová práce se řeší formálně ve 2. ročníku v rámci předmětu Semestrální projekt (SEP) a následně v rámci předmětu Diplomová práce (DIP). Poté následuje obhajoba v první části Státní závěrečné zkoušky (SZZ). Zadání pak obsahuje informaci o tom, co musí být splněno v rámci semestrálního projektu a obhájeno ve zkouškovém období za zimní semestr, kde zápočet uděluje vedoucí a/nebo stanovená obhajovací komise. Zápočet za letní semestr je udělen za odevzdání práce, přičemž neudělení zápočtu za IBP/IBT/DIP vede i ke ztrátě řádného termínu obhajoby u SZZ.

Harmonogram činností pro akademický rok 2019/2020 je následující:

 • listopad předposledního ročníku

  Přibližně od listopadu předpokládaného předposledního ročníku studia si studenti můžou předběžně vybírat zadání svojí bakalářské či diplomové práce v IS FIT z nabídky volných zadání pro vyšší ročník. Pokud studenta některé zadání zaujme, může si dohodnout konzultaci s vedoucím daného zadání a ten mu jej může po dohodě přihlásit. Pokud se náhodou stane, že se studentovi bude líbit již obsazené zadání, může rovněž kontaktovat vedoucího - často bude mít zájem o studenta, který o zadání hodně stojí a motivuje ho, a může mu vypsat druhé velmi podobné. Na zadání pak lze začít pracovat i s více než půlročním předstihem.

 • 1. září

  Od 1. září se nabídka zadání v IS FIT skryje a vyučující provedou aktualizaci pro následující akademický rok.

 • 10. září

  10. září se zobrazí nabídka zadání pro aktuální školní rok a studenti v posledním ročníku studia mohou opět navštívit vedoucí a zadání si u nich rezervovat.

 • 10. září - 29. září

  Od 10. 9. do 29. 9. probíhá registrace DP/BP po konzultaci s potenciálními vedoucími práce s tím, že v tomto termínu je velmi žádoucí a doporučuje se, aby studenti vstoupili do kontaktu s potenciálním vedoucím práce a vedoucí práce je zaregistruje, pokud se spolu dohodnou (student si může vybrat vedoucího, vedoucí si zase může vybrat ze studentů - uchazečů o téma).

 • 30. září - 6. října

  Od 30. 9. do 6. 10. proběhne druhá fáze registrace DP/BP, tentokrát již elektronicky systémem "kdo se první zaregistruje, má téma". Ti ze studentů, kteří se případně nedohodli s žádným z potenciálních vedoucích, se ve druhé fázi registrace musí povinně na některé z témat registrovat

  Registrace témat vedoucími prací:

  • poslední ročník BIT proběhne 10. 9. 20:00 - 30.9.2019 20:29
  • poslední ročník MIT proběhne 10. 9. 20:00 - 30.9.2019 20:44

  Elektronická registrace zadání v IS FIT pro:

  • poslední ročník BIT proběhne 30.9.2019 20:30 - 6.10.2019 23:59
  • poslední ročník MIT proběhne 30.9.2019 20:45 - 6.10.2019 23:59
 • 30. září - 15. října

  Přibližně týden po ukončení elektronické registrace lze zadání doladit a přizpůsobit dle společné vize vedoucího a studenta. Současně je potřeba se s vedoucím domluvit na zahájení práce a frekvenci průběžných konzultací. Je tedy žádoucí, aby student nejpozději do týdne po registraci absolvoval konzultaci s vedoucím práce.

 • 23. října

  Vedoucí musí provést případné úpravy zadání do 23. 10. 2019

 • 24. října - 30. října

  Kontrolní komise pro zadání na jednotlivých ústavech zasednou mezi 24. a 30. 10. 2019

 • listopad

  Po schválení zadání dojde v průběhu listopadu k jejich zpřístupnění v IS FIT, kde si je studenti mohou stáhnout v PDF pro vložení do technické zprávy práce.

 • leden

  V prvních dnech zkouškového období za zimní semestr se odevzdává technická zpráva semestrálního projektu k diplomové práci, která má rozsah přibližně poloviny diplomové práce. Nesdělí-li studentovi vedoucí jinak, odevzdává se tištěná v kroužkové vazbě (lze zajistit v knihovně). U bakalářského semestrálního projektu se odevzdávají výstupy dle pokynů vedoucího.

 • půlka ledna

  Přibližně od konce 2. do poloviny 3. týdne zkouškového období za zimní semestr probíhají obhajoby semestrálních projektů k diplomovým pracím. Obhajoby bakalářských semestrálních projektů plánují jednotlivé ústavy a výzkumné skupiny typicky ve 2. polovině zkouškového období. V obou případech je potřebné mít připravenou prezentaci v délce max. 5 min.

 • půlka února

  Při případném neúspěchu u obhajoby si student do konce 2. týdne výuky v letním semestru zruší navazující předmět IBP, IBT či DIP a přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, aby nedošlo k propadnutí termínu obhajoby. Obdobně je výhodné postupovat i při neúspěchu v jiném povinném předmětu, neboť jednou odevzdanou práci již nelze změnit a budete-li studovat o rok déle, je výhodné mít možnost tuto dobu využít k vylepšení práce.

 • duben

  Nejpozději měsíc před odevzdáním práce (viz níže) je potřeba žádat o případný odklad zveřejnění výsledků práce (zejména u firemních zadání), který je ze zákona možný max. o 3 roky.

 • 2 týdny před odevzdáním

  Pokud vedoucí finální verzi práce nestihne přečíst, protože mu byla předložena příliš pozdě (typicky méně než 3 dny před odevzdáním), vyznačí to v posudku a povede to ke zhoršení hodnocení. Je tedy vhodné předložit text práce ke kontrole min. 1 - 2 týdny před odevzdáním.

  O případný odklad odevzdání o týden či na konec července (a s tím i o odklad SZZ na srpen) ze zdravotních či jiných důvodů je třeba žádat min. 2 týdny před termínem odevzdání.

 • květen

  Práce se odevzdávají v tištěné podobě, kde min. 1 výtisk (při odloženém zveřejnění 2) musí být odevzdán v nerozebíratelné knihařské vazbě. Je tedy třeba počítat s určitým časem na tisk a vazbu. Některá knihařství vyžadují objednání desek s předběžným sdělením počtu stran 3 - 7 dní předem. Do obou výtisků práce je nutné vložit zadání, do originálu práce a paměťové médium. Zadání musí být vloženo i v elektronické kopii v IS FIT.

  Dle termínu stanoveného časovým plánem akademického roku se:

  • bakalářské práce odevzdávají do 28. 5. 2020
  • diplomové práce odevzdávají do 3. 6. 2020

  Práce se považuje za odevzdanou až ve chvíli, kdy je odevzdána jak elektronicky v IS FIT, tak i papírově v místnosti C208. Ve výše uvedených datech je tedy typicky nutné text práce odevzdat do 14:00, kdy končí úřední hodiny organizačního oddělení.

 • červen

  Po odevzdání je nutné si připravit prezentaci k obhajobě u státní závěrečné zkoušky. Tuto je žádoucí konzultovat s vedoucím, který ze zkušeností poradí, zda je řečeno vše podstatné. Prezentaci si k obhajobě přinesete na USB Flash, nejlépe v kořenovém adresáři pojmenovanou dle loginu (do počítače ji obvykle kopíruje tajemník komise).

  Samotná obhajoba u státní závěrečné zkoušky se skládá z 5 min. (BIT) či 8 min. (MIT, EIT či Erasmus) prezentace a následné diskuse. Po ní se přechází k ústní části státní závěrečné zkoušky.

  Při případném neúspěchu u obhajoby se již neopakují předměty ITT, IBT, DIP apod., ale pouze odevzdání práce a obhajoba.

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2020-07-08 13:29:46
Nahoru