Harmonogram vypracování bakalářských a diplomových prací

Bakalářská práce se řeší formálně ve 3. ročníku bakalářského studia v rámci předmětu Semestrální projekt (ITT) a následně v rámci předmětu Bakalářská práce (IBT). Diplomová práce se řeší formálně ve 2. ročníku magisterského studia v rámci předmětu Semestrální projekt (SEP) a následně v rámci předmětu Diplomová práce (DIP). Poté následuje obhajoba v první části Státní závěrečné zkoušky (SZZ), ke které je třeba se řádně přihlásit, a to během (pře)registrací v modulu Registrace předmětů. Zadání pak obsahuje informaci o tom, co musí být splněno v rámci semestrálního projektu a obhájeno ve zkouškovém období za zimní semestr, kde zápočet uděluje vedoucí na základě doporučení stanovené obhajovací komise. Zápočet za letní semestr je udělen za odevzdání práce, přičemž při neudělení zápočtu za IBT/DIP je nutné si zrušit přihlášku k SZZ přes žádost v modulu Řízení a žádosti, aby nedošlo ke ztrátě termínu SZZ.

Harmonogram činností pro akademický rok 2023/2024 je následující:

 • listopad předposledního ročníku

  Přibližně od listopadu předpokládaného předposledního ročníku studia si studenti mohou předběžně vybírat zadání svojí bakalářské či diplomové práce v IS VUT z nabídky volných zadání z tohoto akademického roku a ze zadání vypsaných pro příští akademický rok. Pokud studenta některé zadání zaujme, je doporučeno si dohodnout konzultaci s vedoucím daného zadání a ten mu jej může po dohodě přihlásit. Pokud se náhodou stane, že se studentovi bude líbit již obsazené zadání, může rovněž kontaktovat vedoucího - často bude mít zájem o studenta, který o zadání hodně stojí a motivuje ho, a může mu vypsat druhé velmi podobné. Na zadání pak lze začít pracovat i s více než půlročním předstihem.

 • 1. září

  Od 1. září se nabídka zadání v IS skryje a vyučující provedou aktualizaci pro následující akademický rok.

 • 10. září

  10. září se zobrazí nabídka zadání pro aktuální akademický rok a studenti v posledním ročníku studia mohou opět navštívit vedoucí a zadání si u nich rezervovat.

 • 10. září - 27. září

  Od 10. 9. do 27. 9. probíhá registrace DP/BP po konzultaci s potenciálními vedoucími práce s tím, že v tomto termínu je velmi žádoucí a doporučuje se, aby studenti vstoupili do kontaktu s potenciálním vedoucím práce a ten je zaregistruje, pokud se spolu dohodnou (student si může vybrat vedoucího, vedoucí si zase může vybrat ze studentů - uchazečů o téma).

  Registrace témat vedoucími prací:

  • poslední ročník BIT proběhne 10. 09. 2023 00:00 - 27. 09. 2023 20:29
  • poslední ročník MIT proběhne 10. 09. 2023 00:00 - 27. 09. 2023 20:44
 • 27. září - 4. října

  Od 27. 9. do 4. 10. proběhne druhá fáze registrace DP/BP, tentokrát již elektronicky systémem "kdo se první zaregistruje, má téma". Ti ze studentů, kteří ještě nemají zaregistrované zadání, si musí vybrat některé z nabízených a registrovat se na něj. I v tomto období lze stále kontaktovat potenciálního vedoucího práce ohledně vlastního zadání, ale je nutné počítat s tím, že vedoucí již nemusí mít možnost vést další práci, protože vyčerpal limit počtu vedených prací.

  Elektronická registrace zadání v IS VUT pro:

  • poslední ročník BIT proběhne 27. 09. 2023 20:30 - 04. 10. 2023 23:59
  • poslední ročník MIT proběhne 27. 09. 2023 20:45 - 04. 10. 2023 23:59
 • 27. září - 11. října

  Přibližně týden po ukončení elektronické registrace lze zadání doladit a přizpůsobit dle společné vize vedoucího a studenta. Současně je potřeba se s vedoucím domluvit na zahájení práce a frekvenci průběžných konzultací. Je tedy žádoucí, aby student nejpozději do týdne po registraci absolvoval konzultaci s vedoucím práce.

 • 18. října

  Vedoucí musí provést případné úpravy zadání nejpozději do data stanoveného na ústavu, ke kterému přísluší. Do tohoto data mají také stále nerozhodnutí zájemci ještě poslední možnost vedoucí žádat o vlastní zadání. Toto datum bude stanoveno přibližně na 18. 10. 2023.

 • 19. října - 26. října

  Kontrolní komise pro zadání na jednotlivých ústavech zasednou mezi 19. a 26. 10. 2023.

 • listopad

  Po schválení zadání dojde v IS na začátku listopadu ke zpřístupnění odkazu pro stažení zadání v PDF pro vložení do technické zprávy práce (modul Moje závěrečná práce > sekce Šablony ke stažení). Pokud po 01. 11. nebudete mít schválené zadání práce, kontaktujte svého vedoucího. V případě, že vedoucí nebude na váš dotaz reagovat v přiměřené době, kontaktujte vedoucího ústavu, ke kterému vedoucí přísluší.

 • leden

  V prvních dnech zkouškového období za zimní semestr se odevzdává technická zpráva semestrálního projektu k diplomové práci, která má rozsah přibližně poloviny diplomové práce. Nesdělí-li studentovi vedoucí jinak, odevzdává se pouze v IS, a to v rámci modulu Moje závěrečná práce, kde je při odevzdávání ve formuláři potřeba vybrat typ souboru "semestrální část závěrečné práce". Text je možné odevzdat víckrát, původní verze lze smazat a místo ní nahrát nová. Vedoucí může požadovat i výtisk v kroužkové vazbě (lze zajistit v knihovně). U bakalářského semestrálního projektu se odevzdávají výstupy dle pokynů vedoucího.

 • polovina ledna

  Přibližně od poloviny 2. týdne, nejdříve však 08. 01. 2024, do poloviny posledního týdne zkouškového období za zimní semestr probíhají obhajoby semestrálních projektů k bakalářským a diplomovým pracím. Obhajoby plánují jednotlivé ústavy a výzkumné skupiny a termíny jsou zveřejněny přibližně v polovině prosince. Nenaplánuje-li obhajobu ústav či výzkumná skupina, je naplánována centrálně garantem předmětu. Jak u bakalářské, tak u diplomové práce je povinné mít připravenou prezentaci v délce max. 5 min. Přidělenou komisi a další pokyny se dozvíte od svého vedoucího nebo v modulu Moje komise.

 • polovina února

  Při případném neúspěchu u obhajoby si student do konce 2. týdne výuky v letním semestru zruší navazující předmět IBT či DIP a přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce, aby nedošlo k propadnutí termínu obhajoby. Obdobně je výhodné postupovat i při neúspěchu v jiném povinném předmětu, neboť jednou odevzdanou práci již nelze změnit a budete-li studovat o rok déle, je výhodné mít možnost tuto dobu využít k vylepšení práce.

  Pokud chcete příští rok pokračovat ve stejném zadání u stejného vedoucího, požádejte ho o vypsání tohoto zadání pro příští akademický rok. Pokud chcete jiné zadání, platí pro Vás první bod tohoto harmonogramu a můžete vybírat s předstihem zadání v modulu Registrace závěrečné práce.

 • duben

  Nejpozději měsíc před odevzdáním práce (viz níže) je potřeba požádat v IS v modulu Řízení a žádosti o případný odklad zveřejnění výsledků práce (zejména u firemních zadání), který je ze zákona možný max. o 3 roky. V případě, že chcete odložit zveřejnění, důkladně se seznamte s pokyny pro odevzdání, protože se od těch standardních liší.

 • 2 týdny před odevzdáním

  Pokud vedoucí finální verzi práce nestihne přečíst, protože mu byla předložena příliš pozdě (typicky méně než 3 dny před odevzdáním), vyznačí to v posudku a povede to ke zhoršení hodnocení. Je tedy vhodné předložit text práce ke kontrole min. 1–2 týdny před odevzdáním.

  O případný odklad odevzdání o týden či na konec července (a s tím i o odklad SZZ na srpen) ze zdravotních či jiných důvodů je třeba požádat v IS v modulu Řízení a žádosti min. 2 týdny před termínem odevzdání.

  Pokud je práce psána v angličtině, je potřeba si s předstihem připravit i rozšířený abstrakt v češtině.

 • květen

  Práce se odevzdávají v tištěné podobě, kde jeden výtisk (při odloženém zveřejnění dva) musí být odevzdán v nerozebíratelné knihařské vazbě. Je tedy třeba počítat s určitým časem na tisk a vazbu. Některá knihařství vyžadují objednání desek s předběžným sdělením počtu stran 3–7 dní předem. Výtisk (případně výtisky) práce musí, stejně jako elektronická verze, obsahovat zadání, které lze stáhnout z IS a vložit do šablony v PDF. Do tištěné podoby práce se vkládá paměťové médium (při odloženém zveřejnění do obou výtisků).

  Dle termínu stanoveného časovým plánem akademického roku se:

  • bakalářské práce odevzdávají do 09. 05. 2024,
  • diplomové práce odevzdávají do 17. 05. 2024.

  Práce se považuje za odevzdanou až ve chvíli, kdy je odevzdána jak elektronicky v IS, tak i papírově. Elektronické odevzdání se provádí v rámci modulu Moje závěrečná práce, kde je potřeba vybrat typ souboru "text práce", papírové odevzdání se následně provádí v místnosti C208 (odevzdání papírové verze před elektronickou není možné). Úřední hodiny organizačního oddělení bývají pro odevzdávání upraveny, jejich aktuální podobu najdete přibližně od poloviny dubna ve studijních aktualitách.

 • červen

  Po odevzdání je nutné si připravit prezentaci k obhajobě u Státní závěrečné zkoušky (SZZ). Tuto je žádoucí konzultovat s vedoucím, který ze zkušeností poradí, zda je řečeno vše podstatné. Prezentaci si k obhajobě přinesete na USB Flash, nejlépe v kořenovém adresáři pojmenovanou dle loginu (do počítače ji obvykle kopíruje tajemník komise).

  Samotná obhajoba u SZZ se skládá z 5 min. (bakalářská práce) či 8 min. (diplomová práce či libovolná práce v rámci Erasmu) prezentace a následné diskuse. Po ní se přechází k ústní části SZZ.

  Při případném neúspěchu u obhajoby se již neopakují předměty ITT, IBT, DIP apod., ale pouze odevzdání práce a obhajoba. Aby bylo možné po případném neúspěchu opakovat celou SZZ, je třeba si do týdne od SZZ v IS podat žádost o "Zápis či zrušení zápisu předmětů" a v rámci ní požádat o zápis předmětu IBTo/DIPo (virtuální předmět pro registraci nového zadání práce) a přihlášení k SZZ na další rok. Při neúspěchu pouze u ústní části stačí požádat jen o přihlášku k SZZ a lze si zvolit mezi srpnovým termínem a termínem následující rok. O opakování obhajoby práce v srpnu lze žádat také, ale nebyla-li hodnocena jako nevyhovující pouze kvůli formální úpravě technické zprávy, typicky se nevyhovuje, protože čas na přepracování by nebyl dostatečný.

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2024-05-09 18:03:21
Nahoru