Detail práce

Web-Based Crash Data Querying Tool

Bakalářská práce Student: Cyprian Michal Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
Název česky
Webový nástroj pro analýzu chybových zpráv
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Stovky tisíc chybových hlásení denne je zozbieraných od používateľov operačných systémov Fedora a CentOS prostredníctvom nástroja Automatic Bug Reporting Tool. Po spracovaní sú tieto dáta odosielané na Fedora Analysis Framework server, ktorý má slúžiť vývojárom a správcom jednotlivých komponent operačného systému na analýzu nedostatkov. V súčasnej dobe poskytuje Fedora Analysis Framework štatistické dáta s možnosťou základného filtrovania. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať nástroj na triedenie, filtrovanie a spájanie dát, ktorý uľahčí určovanie priority práce vývojárov. Návrh sady nástrojov je založený na analýze existujúcich riešení, nedostatkoch nahlásených v repozitári projektu Fedora Analysis Framework a informácií získaných priamo od používateľov tohoto nástroja.

Klíčová slova

Fedora Analysis Framework, ABRT, hlásenia o pádoch, kľúčové problémy, analýza dát

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
12. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".

Komise
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
CYPRIAN, Michal. Web-Based Crash Data Querying Tool. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-12. Vedoucí práce Rogalewicz Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19186/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT19186,
  author = "Michal Cyprian",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Web-Based Crash Data Querying Tool",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19186/"
}
Nahoru