Detail práce

Analýza kódu v jazyce C pro účely testování zpětného překladu

Bakalářská práce Student: Dítě Viktor Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Matula Peter, Ing.
Název anglicky
Analysis of C Code for Testing of Decompilation
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je rozšíření aplikačního rámce pro tvorbu regresních testů o novou funkcionalitu pro analýzu kódu v jazyce C. Tento aplikační rámec je vytvořen v jazyce Python a pro analýzu zdrojového kódu využívá překladač clang. Práce obsahuje popis oboru zpětného inženýrství a zpětného překladače společnosti AVG. Dále je stručně představena oblast testování software a jazyk C. Následuje popis navržených a implementovaných rozšíření. Tato rozšíření jsou předvedena na ukázkových testech. V závěru nalezneme shrnutí výsledků práce.

Klíčová slova

zpětné inženýrství, zpětný překlad, rekonfigurovatelný zpětný překladač, testování software, jazyk C, clang

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
13. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.

Otázky u obhajoby
 1. Jelikož nešlo otestovat rozšíření přímo na výstupu zpětného překladače, jak byla testována?
 2. Kde byly uplatněny jednotkové testy, co vlastně bylo předmětem jejich testování?
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
DÍTĚ, Viktor. Analýza kódu v jazyce C pro účely testování zpětného překladu. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-13. Vedoucí práce Matula Peter. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20127/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT20127,
  author = "Viktor D\'{i}t\v{e}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Anal\'{y}za k\'{o}du v jazyce C pro \'{u}\v{c}ely testov\'{a}n\'{i} zp\v{e}tn\'{e}ho p\v{r}ekladu",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20127/"
}
Nahoru