Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

AEU Ak. rok 2022/2023 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů. 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

Student

 • umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
 • rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
 • vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
 • vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
 • je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
 • reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů
 • vytvoří základní formální dokumenty
 • diskutuje o problémech právního prostředí
 • rozumí kulturním rozdílům
 • je schopen diskutovat o problémech systémů vzdělávání

Cíle předmětu

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti ve spojitosti s evropským (i světovým) kulturním a profesním prostorem.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Literatura studijní

 • Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
 • Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.
 • Kocmanová, M. and Pokorná, Z. (2004) Euro English. Praha: Ostrov.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.

Osnova numerických cvičení

 1. EU - informace o historii, institucích a fungování EU
 2. Zásady úspěšné prezentace
 3. Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy
 4. Věda a technika
 5. Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
 6. Formální (obchodní) korespondence
 7. Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
 8. Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
 9. Školství a vzdělávání
 10. Zdravotní problémy, zdravotní péče 
 11. Euroamerická kulturní oblast 

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast ve výuce (75%), zápočet: semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravnýtermín), zkouška (min. 30, max. 60). 

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garantapředmětu. 

Podmínky zápočtu

Aktivní účast ve výuce (75%), semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravný termín).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru