Detail předmětu

Molekulární genetika I

BC_MOG1 FCH BC_MOG1 Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Historie molekulární biologie a genetiky. Informační makromolekuly, genetická informace, gen, genetický kód. Molekulární struktura a organizace prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Replikace DNA prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Transkripce a posttranskripční úpravy. Translace a posttranslační úpravy. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA. Modifikace a restrikce DNA.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní poznatky molekulární biologie, aplikace metod molekulární genetiky a genového inženýrství v základním výzkumu a v praxi (zdravotnictví, zemědělství, průmysl).

Cíle předmětu

Cílem přednášky je seznámit studenty se strukturou genomu a jeho expresí na molekulární úrovni. Důraz je položen na úlohu biologických informačních makromolekul a jejich vzájemných interakcí ve vztahu k základním funkcím živých soustav. V druhé části přednášky se studenti seznámí s molekulárně biologickými metodami a jejich praktickými aplikacemi v genetické diagnostice a též s genovým inženýrstvím jako základním přístupem v moderních biotechnologií.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student by měl mít znalosti z obecné biologie a biochemie (struktura a funkce buňky, základní projevy živých soustav a jejich reprodukce, chemické složení živých soustav, struktura a funkce biomakromolekul),

Literatura studijní

  • Watson, J.D. et al.: Recombinant DNA, W.H.Freeman, New York 1992.
  • Griffith, A.J.E.: An introduction to genetic analysis. W. H. Freeman and Comp., New York 2004.

Literatura referenční

  • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. S. Rosypal, Brno 2006.
  • Sundstad P., Simmons M.J. Genetika. Český překlad, Masarykova univerzita, Brno 2009

Průběžná kontrola studia

Hodnocení probíhá formou zkoušky, která se skládá z písemné přípravy na položené otázky z probírané látky a je doplněna ústním pohovorem.

Metody vyučování

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Kontrolovaná výuka

Přednášky nepovinné, v průběhu semestru nejsou kontrolní testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru