Detail předmětu

Management projektů

MPR Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Životní cyklus projektu. Znalostní oblasti projektového řízení. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 4 hod. cvičení
 • 2 hod. pc laboratoře
 • 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 56 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 4 bodů laboratoře
 • 30 bodů projekty
 • 10 bodů domácí úkoly

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídicí mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student se naučí vytvářet a řídit projekty ve větším týmu.
 • Student se naučí dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků v reálném projektu.

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Proč je předmět vyučován

Tvorba produktů informačních technologií probíhá v současné době převážně formou projektů. Každý projekt má začátek a konec a jako takový je považován za uzavřený dynamický systém. Studenti se v předmětu naučí vytvářet a řídit projekty ve větším týmu, naučí se dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků reálného projektu. Podstatnou součástí předmětu je i příprava studentů k týmové spolupráci na vývoji IT produktů a seznámení se s nástroji pro řízení projektů. Absolventi předmětu se pro jejich získané znalosti a zkušenosti stávají žádanými členy každého vývojového týmu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základních metod softwarového inženýrství.
 • Znalosti vyšší matematiky.

Technické vybavení

komerční

 • MS Project

Literatura studijní

 • Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • Vose, D.: Risk Analysis A Quantitative Guide Wiley, 2008, 735 p., ISBN-0: 0470512849, ISBN-3: 978-0470512845.
 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies Kluwer Academic, 2004, 113 p., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 s., ISBN 3-540-43499-2.

Literatura referenční

 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Seventh Edition, Project Management Institute, 2021, ISBN 978-1-62825-664-2.
 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5. 
 • Agile Practice Guide: global standard of Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9. 
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.
 • Doležal J. a kol.: Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2.
 • Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies. Kluwer Academic, 2004, 113 s., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 s., ISBN 0-8144-7273-7.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
 • Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, a.s., 2007, 720 s., ISBN 978-80-251-1526-8.
 • Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1667-4.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 s., ISBN 0-8493-1932-3. 

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Znalostní oblasti projektového řízení. 
 4. Proces definování projektu.
 5. Procesy plánování projektu.
 6. Procesy organizování projektu.
 7. Procesy provádění projektu
 8. Procesy kontroly projektu.
 9. Proces uzavření projektu.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

Osnova počítačových cvičení

 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt.
 2. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Průběžná kontrola studia

Dva domácí ohodnocené úkoly úhrnem za 10 bodů. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 4 body. Závěrečná zkouška 56 bodů. Průběžná kontrola řešení projektu vyučujícím.

Metody vyučování

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů

Kontrolovaná výuka

2 hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově minimálně 10 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující mají vypsané konzultační hodiny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru