Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

BAN2 Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen

Předmět je zaměřen na základní gramatiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psanídopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů.                                                                                                                                                                                                                                 Při práci s technickými texty se studenti seznámí sezákladní odbornou terminologií. 

 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

  • 60 bodů závěrečná zkouška
  • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem zakončovacího předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN1, nebo získání "21 - 30" bodů ve vstupním jazykovém testu.

Doporučená prerekvizita: Angličtina 1: mírně pokročilí 1

Literatura studijní

  • Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2010.

Literatura referenční

  • Pro samostatnou domácí práci: materiál v IS VUT

Osnova numerických cvičení

1.   Units 1+2: opakování přítomného času;jobs,slovesa: make,do,have;parts of an e-mail.

2.   Units 3+4: opakování a upevnění minulého času,základy trpného rodu;telephoning;asking for and giving advice,describing people and objects.

3.   Unit 5: Podstatná jména - počitatelnost,vyjadřování kvantity;presentations - basic staging;requests.

4.   Unit 6: Stupňování přídavných jmen;telephoning - answering the phone.

5.   Unit 7: Předpřítomný čas; vyjadřování změn a trendů.

6.   Unit 7: Presentations and job interviews.

7.   Unit 8: Modální slovesa;meetings;invitations and offers.

8.   Unit 9: Minulý čas prostý a průběhový;vocabulary - travelling.

9.   Unit 9: Workskills - e-mails:problems and solutions;making suggestions.

10. Unit 10: Podmínková souvětí;gerundium and infinitive.

11. Unit 10: Telephoning - checking details;asking for information with indirect questions.

12. Final revision.

 

Průběžná kontrola studia

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách. Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy. Podmínky zápočtu: Zápočtový test: 24 - 40 bodů. Zkouška:    - poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,    - čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

  • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
  • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru