Detail předmětu

Anglická konverzace na aktuální témata

JA3 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Předmět otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům rozšířeným o zajímavé aspekty z oblasti práva a marketingu, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení. 
Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím. 

Diskutovaná témata:

FINANCE:  Shaking the Money Trees

FAKE NEWS:  Secrets, Lies, Conspiracy Theories

FUTURE: Next Giant Leaps

LAW: The Code of Silence

GENDER ISSUES:  Can We Go Gender Free?

IMMIGRATION AND RACISM: We All Bleed the Same Colour

SCIENCE AND TECHNOLOGY: Mastering a Servant

RELIGION: Who Controls the Clicker?

NOVEL VIEWPOINTS: Forget the Box, Think.

MARKETING: Hacking the Unconscious

 

 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je prostřednictvím konverzace co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty. Okruh témat je rozšířen o zajímavé aspekty z oblasti práva nebo marketingu.
Jsou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.
Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.


Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

- komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech
- používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů (věda a technika, náboženství, peníze, zbraně, vesmír, lži, trest smrti, závislosti, umění, přistěhovalectví, rasismus)
- v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
- správně používat přízvuk a intonaci
- vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci
- vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor
 

 

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

 • Používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky),
 • v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa),
 • komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí,
 • velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině.

Doporučená prerekvizita: Angličtina 4: středně pokročilí 2

Literatura studijní

Průběžná kontrola studia

 • Semestrální testy tvoří 40 bodů.
 • Semestrální zkouška tvoří 60 bodů.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

 • Písemný test (40 bodů), obsahuje slovní zásobu,
 • prezentace (45 bodů), promluva (15 bodů).

Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat zápočet a nejméně 50 % bodů ze všech aktivit. 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení výuky T10/N 3.27 11:0012:5015 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Walek
Čt cvičení výuky T10/N 3.27 09:0010:5015 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Walek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru