Detail práce

Single-Cell Genotyping

Disertační práce Student: Vogel Ivan Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Název česky
Single-Cell genotypování
Jazyk práce
anglický
Abstrakt
Klíčová slova
Ústav
Studijní program
Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění disertační práce je v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, odloženo o 3 roky. Důvodem odložení zveřejnění je ochrana duševního vlastnictví zatím nepublikovaných výsledků studenta a University of Copenhagen a potřeba ochrany duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Stav
odevzdáno
Nahoru