Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Single-Cell Genotyping

Disertační práce Student: Vogel Ivan Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Název česky
Single-Cell genotypování
Jazyk
anglický
Stav
odevzdáno
Obhajoba
1. října 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
}
Důvod utajení práce
Zveřejnění disertační práce je v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, odloženo o 3 roky. Důvodem odložení zveřejnění je ochrana duševního vlastnictví zatím nepublikovaných výsledků studenta a University of Copenhagen a potřeba ochrany duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Klíčová slova
Abstrakt

Citace
VOGEL, Ivan. Single-Cell Genotyping. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-10-01. Vedoucí práce Zendulka Jaroslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/657/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT657,
  author = "Ivan Vogel",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Single-Cell Genotyping",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/657/"
}
Nahoru