Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

AEU Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

student umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů
vytvoří základní formální dokumenty
diskutuje o problémech právního prostředí
rozumí kulturním rozdílům
je schopen diskutovat o problémech vzdělávání

Cíle předmětu

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti ve spojitosti s evropským (i světovým) kulturním a profesním prostorem.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Literatura studijní

 • Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
 • Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.
 • Kocmanová, M. and Pokorná, Z. (2004) Euro English. Praha: Ostrov.
 • English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.

Osnova numerických cvičení

EU - informace o historii, institucích a fungování EU
Zásady úspěšné prezentace
Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy
Věda a technika
Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
Formální (obchodní) korespondence
Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
Školství a vzdělávání
Zdravotní problémy, zdravotní péče 
Euroamerická kulturní oblast

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.


Podmínky zápočtu

Aktivní účast ve výuce (75%), semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravný termín), zkouška (min. 30, max. 60).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru