Chci vyjet, ale nechci prodlužovat

Praktická stáž na univerzitě nebo ve firmě

Instituci si musíte najít sami, příp. na doporučení některého z vyučujících, můžete použít i vyhledávač stáží ErasmusIntern.org nebo se podívat, kam vyjeli v minulém období studenti FIT.

Výhody

 • Možnost výjezdu bez prodloužení.
 • Možnost výjezdu i na kratší období (u Erasmu min. 2 měsíce, u výjezdu jako freemover může být i kratší).
 • Možnost realizace stáže v době letních prázdnin.
 • Prověření vlastní samostatnosti a schopnosti si stáž zajistit.

Nevýhody

 • Menší možnost sociálního vyžití se zahraničními studenty vzhledem k období i typu výjezdu.
 • Možná izolace v laboratoři.

Studijní pobyty

Zpracování DP/BP v zahraničí

Výjezd v posledním ročníku Bc nebo MGR studia, zpravidla na letní semestr v rámci studia psát BP/DP. Je třeba vybírat školu, kde se zabývají oblastmi, v nichž máte zájem psát práci. Je žádoucí vybrat si z témat, která vám zahraniční partner nabídne a netrvat na tématu vlastním (vlastní téma je možné v případě, že je sjednáno v rámci spolupráce akademiků z vysílající a přijímající instituce).

Upozornění:
Některé univerzity mohou v případě práce na BP/DP vyžadovat celoroční pobyt, toto je potřeba vždy ověřit.

Výhody

 • Možnost výjezdu bez prodloužení.

Nevýhody

 • Menší možnost zapojení do mezinárodní komunity než při studiu předmětů.
 • Nutné plánovat s dostatečným předstihem (min. 1 rok) a domluvit si na FIT zadání BP/DP pro semestrální projekt korespondující s tématem závěrečné práce (není bezpodmínečně nutné, ale výrazně to ušetří čas i práci). Na FIT zapsaný předmět IBT se při uznávání nahradí zahraničním.

Studium předmětů v zahraničí – výjezd na 1 semestr nebo na celý rok

I tento typ mobility lze realizovat bez prodloužení studia, je však potřeba vybrat si zahraniční školu, kde je možné najít ekvivalenty k předmětům, které jsou na FIT v době výjezdu povinné/povinně volitelné. Inspirovat se můžete např. v přehledu předmětů, které byly na FIT uznány za P/PV a kde jsou uvedeny i instituce, z nichž byly dovezeny.

Výhody

 • Možnost výjezdu bez prodloužení.

Nevýhody

 • Je nutné pečlivě vybrat zahraniční školu (viz FAQ “Jak vybírat zahraniční školu”).
 • Musíte počítat s velkým studijním nasazením a menším prostorem pro to, abyste si svůj zahraniční pobyt naplno užili (sociální aktivity, cestování).

Poznámky

Předmět ze zahraničního výjezdu lze uznat i za povinný či povinně volitelný předmět, ve kterém student dříve na FIT neuspěl.

Lze předpokládat, že nenajdete všechny povinné předměty v daném semestru, chybějící P/PV předměty je možné studovat vzdáleně na FIT na základě individuálního studijního plánu.

Omezení: Pro takto „vzdáleně“ studované předměty je stanoven povolený limit – max. 15 kreditů/semestr.

Další možností je si některé P/PV předměty “předstudovat”. Např. zapsat si v letním semestru 1. ročníku bakalářského studia:

 1. IZG - pokud je známka za IZP v 1. semestru D a nebo lepší.
 2. IVH (Seminář VHDL) (PVT - povinně volitelný technický).
 3. IJA (pro zápis je potřeba podat žádost v IS a budou zde chybět prerekvizity, takže to bude o něco náročnější).
 4. ICS - obdobné jako u varianty c) (předmět IJA), je zde ale ještě náročněnší projekt.
 5. Požádat o výjimku a zapsat si kterýkoliv z předmětů IPP, IDS, IZU a IPK, budou však chybět prerekvizity a studium těchto předmětů bude výrazně náročnější.

V letním semestru 3. ročníku Bc studia si lze zapsat:

 1. jakýkoliv P/PV předmět z 1. ročníku magisterského studia a vycestovat v letním semestru 1. ročníku Mgr. studia.

Zahraniční studijní pobyty realizované bez prodloužení studia – příklady

Příklad 1.

Student vyjel v letním semestru 2. ročníku Bc. studia na Kaunas University of Technology, vzdáleně studoval na FIT předmět IZU. V zahraničí studoval předměty DABx, GPRx, PRJx a IARx. Před odjezdem si u garantů předmětů na FIT ověřil kompatibilitu vybraných předmětů (viz FAQ), a po příjezdu mu předměty DABx, GPRx, PRJx byly uznány jako P/PV předměty IDS, IZG, IJA a předmět IARx jako volitelný.

Příklad 2.

Student vyjel v letním semestru 2. ročníku Bc. studia na Bangor University. Vzdáleně studoval na FIT předměty IZU a IZG, v zahraničí studoval předměty CONx, JATx, IPCx, OPRx a WEPx, které mu byly po příjezdu na FIT uznány jako volitelné.

Příklad 3.

Student vyjel ve 2. ročníku Bc. studia na celý rok na Katholieke Universiteit Leuven, kde pracoval na bakalářské práci. Individuálně studoval na FIT předměty INM-Z, IFJ-Z, INP-Z, IPK, IDS, IPP.

Chci vyjet a prodloužit

Chcete do zahraničí vyjet na dva semestry?

V tomto případě máte možnost výběru ze všech výše uvedených možností – praktická stáž, psaní BP/DP či studium předmětů, možné jsou i kombinace (studium předmětů + psaní BP/DP, je zde i možnost studijní pobyt zkombinovat a pokračovat praktickou stáží). Pakliže se rozhodnete pro tuto možnost, budete si moci zahraniční pobyt kromě studia i řádně užít.

Možnosti, jak to udělat

Varianta 1

Během 3 let řádně vystudujete všechny P/PV předměty a napíšete bakalářskou práci, v LS 3. ročníku si však zrušíte předmět bakalářská práce a na 4. ročník Bc. studia si naplánujete výjezd a budete studovat zcela libovolné předměty v zahraničí. Ty se vám samozřejmě uznají jako volitelné (tedy se vám objeví na “dodatku k diplomu”). Současně je potřeba být s vedoucím domluvený, aby vám ve 4. ročníku znovu vypsal stejné zadání bakalářské práce za účelem finálního odevzdání.

Varianta 2

Vycestovat na letní semestr ve 3. ročníku Bc. studia a zimní semestr ve 4. ročníku Bc. studia a v letním semestru 4. ročníku dokončit bakalářskou práci.

Chcete do zahraničí vyjet pouze na jeden semestr a ten druhý semestr být zpět na FIT?

I toto lze. Lze například vycestovat na ZS 4. ročníku a v LS dokončit a obhájit bakalářskou práci nebo vycestovat na LS 3. ročníku, v zimním semestru 4. ročníku požádat o umožnění zápisu libovolných předmětů z Mgr. studia a v létě být zpět na FIT, mít zapsánu bakalářskou práci (a např. další předměty z Mgr. studia).

Prodlužuji

V podstatě kdykoli, z nejrůznějších důvodů, může nastat situace, kdy budete nuceni vaše studium prodloužit. Této situace lze ideálně využít k výjezdu do zahraničí. Pokud tato situace nastane v době před řádným výběrovým řízením do programu Erasmus (prosinec/leden nebo srpen/září), řádně se do něj přihlásíte. V případě, že budete potřebovat vycestovat dříve nebo budete limitováni obdobím, kdy budete moci vycestovat, kontaktujte Oddělení vnějších vztahů a poraďte se o možnostech – např. praktických stáží nebo výjezdů jako freemover.

Příklad

Student neuspěl v některém povinném předmětu v ZS 3. ročníku Bc. studia (např. ISA, ITU, IMS), v letním semestru bude pracovat na Bc práci, ale neodevzdá ji. Přihlásí se do výběrového řízení na Erasmus. V následujícím ZS vystuduje na FIT chybějící povinné předměty a vycestuje na letní semestr 4. ročníku. Na FIT bude mít zapsánu bakalářskou práci. V zahraničí může studovat prakticky cokoli, vše bude uznáno jako volitelné. Po návratu odevzdá a obhájí bakalářskou práci a složí státní závěrečnou zkoušku.

Nahoru