Detail předmětu

Manažerská komunikace a prezentace

HKO Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi. Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry, je jednoznačně výhodou v pracovním i osobním životě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Znalost teorie komunikace a její uplatnění v praxi,
 • schopnost rozpoznat druhy konfliktů a jak vznikají,
 • znalost důsledků neřešených konfliktů,
 • schopnost rozpoznat typy konfliktu,
 • osvojení vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,
 • poznání vlastního typického stylu řešení konfliktů,
 • schopnost efektivně používat asertivitu,
 • schopnost využít různé druhy prezentací.

Cíle předmětu

 • Dokázat aplikovat teorii komunikace v praxi,
 • umět rozpoznat druhy konfliktů a poznat jak vznikají,
 • znát důsledky neřešených konfliktů,
 • osvojit si schopnost rozpoznat typy konfliktu,
 • naučit se vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,
 • poznat svůj typický styl řešení konfliktů,
 • dokázat efektivně používat asertivitu,
 • osvojit si různé druhy prezentací.

Literatura studijní

 • Učební texty k předmětu.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
 • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Osnova numerických cvičení

 1. komunikace - nástroj manažera komunikační bariéry a chyby verbální a neverbální komunikace konflikt - definice, postoje. cyklus a příčiny konfliktu styly řešení konfliktu. techniky řešení konfliktů. schopnost předjímat vznik konfliktu druhy a typy konfliktů eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu techniky řešení konfliktů a jejich nácvik typologie svízelných lidí a její využití při řešení konfliktu zvládání agresivity a sebeovládání prezentace - základní pravidla jak připravit sebe i svou prezentaci struktura prezentace zvládnutí trémy analýza publika technika řeči aktivizace posluchačů vlastní prezentace a její rozbor asertivita manipulativní chování pasivní chování

Kontrolovaná výuka

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80% účasti. V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle platné vyhlášky proděkana o hlášení překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je třeba splnit všechny dále uvedené podmínky:

 • Účast na cvičeních minimálně 80%.
 • Úspěšné absolvování ústního pohovoru na jedno z dvaceti témat. Témata pokrývají látku probíranou v kurzu, student si téma losuje.
 • Diagnostické cvičení, při němž student bude úspěšně diagnostikovat a popíše jednotlivé prvky chování modelového moderátora.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru