Detail předmětu

Anglická konverzace na aktuální témata

JA3 Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

 • Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, která se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
 • Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
 • Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

 • Komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech,
 • používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů 
 • v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
 • správně používat přízvuk a intonaci,
 • vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci,
 • vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor.

Cíle předmětu

 • Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji a bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.
 • Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce s větnou intonací.
 • Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.
 • Snahou je motivovat studenty k tomu, aby si obsah výuky tvořili částečně sami.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

 • Používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky),
 • v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa),
 • komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí,
 • velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině.
 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Literatura studijní

 • MacAndrew, R.: Instant Discussions. Thomson Heinle, 2003. 96 pgs. ISBN 9780759396302.
 • MacAndrew, R.: Taboos and Issues. LPT, 2001. 96 pgs. ISBN 9781899396412.
 • Wallwork, A.: Discussions A-Z. Cambridge University Press, 1997, reprinted 2013. ISNB 978-107-61829-9.

Osnova numerických cvičení

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

SCIENCE AND TECHNOLOGY - WHERE DO WE GO?
Jaká jsou nebezpečí vědecko-technického pokroku? Přispěje věda k zániku nebo k záchraně světa? Které objevy/vynálezy jsou nejdůležitější? Ovládne AI svět?

SUCCESS/HAPPINESS - I WILL WIN NOT IMMEDIATELY, BUT DEFINITELY
Co je to úspěch? Je úspěch měřitelný penězi, mocí, vědomostmi? Vede úspěch ke štěstí? Co nás dělá šťastnými? Leží štěstí uvnitř nás nebo mimo nás? Jsou některé národy šťastnější než jiné?

NOT MY TYPE - FALL IN LOVE OR RAISE IN LOVE?
Čím se řídíme, hledáme-li partnera? Co nás rozčiluje na ženách (mužích) a co nás inspiruje? Co nás rozhodně srazí na kolena? Jsme schopni odpustit nevěru?

MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
Je možný svět bez peněz? Zmizela by chudoba? Jaký by byl svět, ve kterém by všichni měli stejné množství peněz? Jsou peníze opravdu kořenem zla? Jsou bohatí lidé přitažlivější?

IMMIGRATION AND RACISM - NO HUMAN BEING IS ILLEGAL
Proč jsme rasisti? Dá se vyhladit rasismus? Jak vnímáme černo-bílá manželství? Jaké jsou (ne)výhody imigrace?

FUTURE - IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT
Jsme schopni se poučit z minulých činů? Do jaké míry je budoucnost ovlivnitelná? Čeho se máme v budoucnu bát? Jaké jsou výzvy, kterým budeme čelit?

RELIGION - NO NEED FOR CHURCHES
Je politický islám hrozbou pro svět? Co si myslíte o pravidlech oblékaní muslimských žen? Potřebujeme náboženství? Potřebujeme Boha?

SPORTS - YOU ARE YOUR OWN LIMIT
Proč sportujeme? Co je dobré/špatné na soutěživosti? Jak snadno se vzdáváme? Kde jsou naše limity?

LIFE IS A JOURNEY
Proč cestujeme? Je to cesta k sobě? Nakolik jsme ochotni překračovat svou komfortní zónu? Jaké jsou (ne)výhody, cestujeme-li sami?

TELLING LIES, FAKE NEWS, CONSPIRACY THEORIES
Je lepší být zraněn pravdou, nebo se nechat uchlácholit lží? Jsou konspirační teorie důvěryhodné? Proč jsou vytvářeny? Existuje opravdově objektivní zpravodajství?

Průběžná kontrola studia

Semestrální testy tvoří 40 bodů. 
Semestrální zkouška tvoří 60 bodů. 
Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat zápočet a nejméně 50 % bodů ze všech aktivit.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

 • Písemný test (40 bodů), obsahuje slovní zásobu,
 • prezentace (45 bodů), promluva (15 bodů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru