Detail programu

Informační technologie

Zkratka: DIT

Kód: P0613D140028

Typ: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Jazyk výuky: český

Akreditace: 8. 12. 2020 - 8. 12. 2030

Cíle studia

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu v informatice a výpočetní technice, zvláště pak v oblastech, ve kterých se profilují výzkumné skupiny FIT, a ve vztahu k výzkumným projektům řešeným na FIT:

 • akcelerované síťové technologie,
 • automatizovaná analýza, verifikace a syntéza,
 • efektivní techniky práce s automaty a logikami a jejich aplikace,
 • bezpečnost,
 • dolování dat z řečí,
 • evolvable hardware,
 • formální modely,
 • hardware-software codesign,
 • informační a databázové systémy,
 • inteligentní systémy,
 • management v softwarovém inženýrství,
 • modelování a optimalizace systémů,
 • nekonvenční číslicové obvody,
 • počítačová grafika,
 • počítačové sítě a vestavěné systémy,
 • robotika,
 • superpočítačové technologie,
 • systémy odolné proti poruchám, diagnostika a testování,
 • vysoce náročné výpočty,
 • znalostní technologie a
 • zpracování obrazu a videa.

Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje průpravu a atestaci k vědecké práci.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Information Technology jsou schopni samostatně provádět vědecko-výzkumnou činnost a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické, návrhové, verifikační, testovací, implementační a inovační problémy v oblasti informatiky. Jsou vybaveni pokročilými znalostmi jak z teoretické informatiky, tak i z oblasti algoritmizace, tvorby software i hardware a zkušenostmi s jejich uplatněním v různých aplikacích. Hlavní důraz a cíl studia je směřován na vědeckou a tvůrčí činnost a představení výstupů této činnosti vědecké komunitě na mezinárodní úrovni, zejména ve formě publikačních výstupů. Další nedílnou součástí je získání zkušeností s prací v týmu a pravidelná prezentace dosažených výsledků, nejdříve pro kolegy na FIT a později na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolventi doktorského studijního programu mají tedy nejen teoretické a specializované znalosti dle svého odborného zaměření, ale zároveň i zkušenosti s publikační činností a uplatněním a prezentací výsledků na mezinárodní úrovni. 

Charakteristika profesí absolventů

Absolventi FIT obecně a absolventi doktorského studia zejména nemají problém najít uplatnění jako vědečtí, pedagogičtí či řídicí pracovníci jak v ČR tak v zahraničí.

 • Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií. Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních informačních technologií.
 • Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
 • Část absolventů typicky pokračuje jako tzv. "postdoc" v akademické kariéře v ČR nebo v zahraničí.
Podmínky přijetí

Ke studiu mohou být přijati absolventi magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice, výpočetní technice či v jiné příbuzné oblasti, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce ze seznamu vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a případných aplikací z okruhu zvoleného tématu disertační práce a znalost angličtiny. Detailní strukturu přihlášky popisuje každoročně vydávaná směrnice Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu, viz https://www.fit.vut.cz/fit/info/smernice/.cs


Podmínky absolvování programu

Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:

 • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
 • Absolvováním části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
 • Doložením splnění požadavků na tvůrčí činnost.
 • Obhajobou doktorské disertační práce, která je napsána v angličtině.


Student je povinen úspěšně absolvovat zkoušku z anglického jazyka a alespoň 2 předměty ze seznamu nabízených předmětů. Alespoň jeden z nich musí být z kategorie "teoretických" předmětů, kterou tvoří následující předměty: Vybraná témata z analýzy a překladu jazyků, Statistika, stochastické procesy, operační výzkum, Moderní matematické metody v informatice, Optika, Regulované gramatiky a automaty, Moderní teoretická informatika, Matematická logika, Teorie a aplikace Petriho sítí, Teorie kategorií v informatice, Vysoce náročné výpočty. 

Pravidla vytváření studijních plánů

Jsou stanovena směrnicí děkana Pravidla o organizaci studia na FIT pro sestavovaní individuálního plánu studenta.  Individuální studijní plán vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.
Předepisuje:

 • obsahové zaměření samostatné vědecké, výzkumné, vývojové činnosti a vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na oborovou specializaci a téma disertační práce,
 • studijní předměty, které je student doktorského studia povinen absolvovat, konkrétně celkový počet předmětů a jejich časové zařazení do semestrů,
 • přehled tvůrčí činnosti, zejména stáže a pobyty na jiných pracovištích, účast na konferencích, seminářích, letních školách atp.,
 • publikační plán,
 • pedagogické působení v souladu se směrnicí fakulty Pravidla o organizaci studia na FIT  a
 • časové rozvržení studia v kontextu všech výše uvedených bodů.

https://www.fit.vut.cz/fit/info/smernice/sm2018-13.pdf

Praxe

V tomto doktorském studijním programu není předepsána odborná praxe mimo vysokou školu. V rámci prezenčního studia student absolvuje pedagogickou praxi v rozsahu předepsaném rozhodnutím děkana Rozsah pedagogické praxe studentů prezenční formy doktorského studia v akademickém roce. Obsahem této praxe je pedagogická činnost blízká tématu disertační práce studenta. K dalším povinnostem studenta patří každoroční prezentace dosažených výsledků v rámci rozpravy k disertační práci, kde student na ústavu referuje o stavu rozpracovanosti své disertační práce a je hodnocen školitelem a pověřenými členy oborové rady. Na konci každého akademického roku student předkládá zprávu o činnostech v předmětném akademickém roce a upřesněný plán činnosti na další rok. 

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Student prokazuje hluboké teoretické znalosti v oboru, včetně metodologických východisek vědecké práce, a to s přihlédnutím k předmětům absolvovaným v rámci doktorského studia a k tématu disertační práce. Pojednání k disertační práci, které je jedním z podkladů pro státní doktorskou zkoušku, je zpracováno na základě doporučení stanovených Oborovou radou. Obsahuje kriticky zhodnocený stav současného poznání, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení, přehled dosavadní činnosti doktoranda a plán výzkumných prací.
Státní doktorská zkouška tedy mimo ověření teoretických a specializovaných znalostí v oblasti tématu disertační práce, ověřuje zejména jasné stanovení cílů disertační práce a splnitelný postup, který povede k jejich dosažení v naplánovaném čase.

Příklady témat závěrečných prací
 • Automata in Decision Procedures and Performance Analysis

 • Addressing Issues in Research on Packet Classification in Core Networks

 • Automated Design Methodology for Approximate Low-Power Circuits

 • Privacy Protection on Mobile Devices

 • Automated Multi-Objective Parallel Evolutionary Circuit Design and Approximation

 • Lawful Interception: Identity Detection.

 • Camera Pose Estimation from Lines using Direct Linear Transformation

 • Formal Models of Distributed Computation

 • Scalable Multisensor 3D Reconstruction Framework

 • Semi-Supervised Training of Deep Neural Networks for Speech Recognition

Přístup k odborné literatuře

Areálová knihovna (https://www.fit.vut.cz/units/library/#about) poskytuje dostatečné množství odborné literatury a knihovní fond je pravidelně aktualizován. Garanti předmětů pro aktualizace a rozšíření knihovního fondu pravidelně komunikují s knihovnou tak, aby knihovní fond odpovídal potřebám výuky a vědecko-výzkumné činnosti na FIT. Další informace ke knihovně FIT (počet knihovních jednotek apod.) již byly uvedeny dříve. Fakulta jako součást VUT má rovněž výborný přístup k odborné literatuře v elektronické formě:
https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess

Studentům je neustále k dispozici studijní poradce, který primárně poskytuje informace nutné pro vytváření a případné aktualizace studijního plánu, výběr předmětů, výběr zahraniční stáže a řešení nenadálých situací. Každý student má přístup k informacím o svých studijních povinnostech a výsledcích ve studijním informačním systému FIT.

Studenti dále používají e-learningový portál VUT, ve kterém se využívá systém Moodle. Prostřednictvím tohoto portálu mohou studenti získat informace o předmětech realizovaných na ostatních fakultách VUT.

FIT klade důraz nejen na dostupnost informací, ale také na dostupnost prostor a zázemí, ve kterých se mohou studenti těmto materiálům věnovat. Mimo digitální knihovnu VUT umožňující přístup k prakticky všem relevantním časopisům v elektronické podobě, je studentům k dispozici výborně vybavená fakultní knihovna FIT o rozloze 668 m2, která nabízí studentům cca 21 000 knihovních jednotek, 57 titulů časopisů, 100 studijních míst, 100 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby (http://www.fit.vutbr.cz/lib). Knihovna poskytuje nadstandardní otevírací dobu (konkrétně je knihovna otevřena 41 hodin, plus navíc 16 hodin studovna), která citlivě reflektuje potřeby studentů v průběhu akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje jak na dobíhající navazující magisterský program Informační technologie, tak na nový navazující magisterský program Informační technologie a umělá inteligence.
Studenti mohou dále, podle svých potřeb a mimo své formalizované studium, také absolvovat kurzy a školení týkající se metodologie vědecké práce, publikačních a citačních dovedností, etiky, pedagogiky a tzv. měkkých dovedností, které organizuje VUT či jiné instituce.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT předseda
2. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
3. Češka Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT VUT člen interní
4. Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
5. Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
6. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
7. Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
8. Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
9. Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.UREL FEKT VUT člen interní
10. Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUT člen interní
11. Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D.UAMT FEKT VUT člen interní
12. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
13. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT člen interní
14. Barnat Jiří, prof.,RNDr., Ph.D.FI MUNI člen externí
15. Sochor Jiří, prof. Ing., CSc.FI MUNI člen externí
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Výběr akademického roku a studijního plánu

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
JADZkouška z jazyka anglického pro Ph.D.0PVAZkFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
JADZkouška z jazyka anglického pro Ph.D.0PVZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
JA6DAngličtina pro doktorandy0PVAZkFIT
ASDZpracování řeči a audia člověkem a počítačem0PVOZkFIT
DPC-TK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhy0PVOZkFEKT
FADFormální analýza programů0PVOZkFIT
IV108Bioinformatika0PVOZkFIT
MSDModelování a simulace0PVOZkFIT
MZDModerní metody zpracování řeči0PVOZkFIT
ORIDOptimální řízení a identifikace0PVOZkFIT
PBDPokročilé biometrické systémy0PVOZkFIT
PDDAplikace paralelních počítačů0PVOZkFIT
PGDPočítačová grafika0PVOZkFIT
PNDPokročilé techniky návrhu číslicových systémů0PVOZkFIT
TJDTeorie programovacích jazyků0PVOZkFIT
ZPDZpracování přirozeného jazyka0PVOZkFIT
APDVybraná témata z analýzy a překladu jazyků0PVTZkFIT
DPC-MA1Statistika. stochastické procesy, operační výzkum0PVTZkFEKT
MIDModerní matematické metody v informatice0PVTZkFIT
MMDModerní metody zobrazování 3D scény0PVTZkFIT
OPDOptika0PVTZkFIT
RGDRegulované gramatiky a automaty0PVTZkFIT
TIDModerní teoretická informatika0PVTZkFIT
VDDVědecké publikování od A do Z0VZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ATNDPokročilá témata v neurozobrazování0PVZkFIT
JA6DAngličtina pro doktorandy *)0PVAZkFIT
BIDBezpečnost informačních systémů a kryptografie0PVOZkFIT
EUDEvoluční a neurální hardware0PVOZkFIT
EVDEvoluční výpočetní techniky0PVOZkFIT
ISDInteligentní systémy0PVOZkFIT
MADVybrané kapitoly z matematiky0PVOZkFIT
SODSystémy odolné proti poruchám0PVOZkFIT
VPDVybrané problémy informačních systémů0PVOZkFIT
KRDKlasifikace a rozpoznávání0PVTZkFIT
MLDMatematická logika0PVTZkFIT
TADTeorie a aplikace Petriho sítí0PVTZkFIT
TKDTeorie kategorií v informatice0PVTZkFIT
VNDVysoce náročné výpočty0PVTZkFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VJA6D, JADZkouška z angličtiny
O090VASD, BID, DPC-TK1, EUD, EVD, FAD, ISD, IV108, MAD, MSD, MZD, ORID, PBD, PDD, PGD, PND, SOD, TJD, VPD, ZPDOdborný předmět
T190VAPD, DPC-MA1, KRD, MID, MLD, MMD, OPD, RGD, TAD, TID, TKD, VNDTeoretický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru