Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Přístup k systému Unix

Studenti mají možnost přistupovat na systémy Unix z osobních počítačů a pracovních stanic. Každý uživatel musí mít před zahájením práce vytvořen systémový účet identifikovaný přihlašovacím jménem. Studenti FIT mají přiděleno přihlašovací jméno při zápisu a toto jméno platí po celou dobu studia pro počítače, na které mají studenti přístup (servery eva.fit.vutbr.cz, merlin.fit.vutbr.cz, počítače na učebnách pod OS Linux a další). Soupis dostupných počítačů je na https://www.fit.vut.cz/units/cvt/pclab/. Informace pro OS Linux jsou na https://www.fit.vut.cz/units/cvt/linux/.

Přihlášení

Na serverech Unix je tradičně používáno primárně znakové rozhraní (domácí úkol: proč?). Oproti dřívějším serverům Unix, ke kterým se uživatelé připojovali prostřednictvím znakových terminálů připojených sériovým rozhraním, se dnes používá zejména vzdálený síťový přístup nebo práce na konzole počítače (u architektury PC na monitoru a klávesnici). V obou případech zůstávají zachovány rysy znakového rozhraní klasického sériového terminálu.

Přihlášení přes síť ze systému Windows 7/10

Na osobních počítačích FIT lze spustit program Putty přes nabídku Start. Tento program emuluje znakový terminál systému Unix přes lokální síť šifrovaným protokolem ssh (Secure SHell). Požadovaný server je možné zvolit buď výběrem z předdefinované nabídky nebo ručním zadáním jména. Standardně je nastaveno použití preferované služby ssh. Po otevření spojení se vypíše výzva pro zadání uživatelského jména ve tvaru login as:. Uživatelské jméno se zadává malými písmeny, tak jak je uvedeno na oznámení o přiděleném účtu! Po zadání uživatelského jména pokračuje přihlašování stejně jako je popsáno v následujícím odstavci.

Přihlášení přes síť v systému Unix/Linux

Pro přihlašování použijte příkaz ssh jméno serveru. Protože už jste přihlášeni v systému Unix a hlásite se z něj na jiný server, použije se automaticky vaše přihlašovací jméno. V případě, že se přihlašujete ze systému, kde nemáte standardní školní přihlašovací jméno, musíte použít příkaz ssh ve tvaru ssh login@jméno serveru.

Dalším krokem přihlašování je zadání hesla po výzvě Password:.

Heslo je tajná sekvence znaků, kterou si chrání každý uživatel svůj uživatelský účet před zneužitím. Heslo se při zadávání neopisuje, aby jej nemohl nikdo z obrazovky terminálu přečíst. Heslo musíte zadat přesně tak, jak vám bylo oznámeno nebo jak jste si jej naposled nastavili. Rozlišují se malá a velká písmena, je třeba dát pozor na přepnutí klávesnice česká/anglická, ale také na režim numerických kláves (pokud je používáte pro zadávání číslic). Pokud uděláte při psaní chybu, lze chybu opravit klávesou <BS> (BACKSPACE, návrat kurzoru) a přepsáním nesprávně zadaných znaků. Pozor: klávesa Šipka vlevo není obvykle to samé jako klávesa BACKSPACE a nelze ji použít pro smazání napsaných znaků. Pokud bylo zadáno jméno nebo heslo špatně, vypíše se chybové hlášení Login incorrect a očekává se znovu zadání přihlašovacího jména i hesla:

login as: novak (přihlašovací jméno)
Password: (zadání hesla, neopisuje se)
... (zprávy, pozorně přečíst)
/homes/eva/xn/xnovak00> (výzva interpretu příkazů, lze psát příkazy)

Nejjednodušší způsob, jak se odhlásit a ukončit činnost u počítače, je zadat příkaz exit nebo na prázdném řádku stisknout klávesu <CTRL-D>.

Změna hesla

Při prvním přihlášení si ve vlastním zájmu změňte počáteční heslo příkazem passwd. Program nejprve vypíše výzvu:

Old password:

a musíte zadat stávající platné heslo. Heslo se při psaní na obrazovce nezobrazuje, stejně jako při přihlašování. Pak následuje nabídka povolených hesel a výzva pro zadání nového hesla:

New password:

Na tento dotaz zadáte své nové heslo. Obecně by mělo mít heslo alespoň 8 znaků a nesmí být triviální (anglické, české slovo, jméno, osobní údaje, apod.). Na všech serverech FIT si musíte zvolit jedno z nabízených hesel, jinak se změna hesla neuskuteční. Výzva pro zadání hesla je ještě jednou opakována:

Re-enter new password:

Druhé zadání hesla slouží pro kontrolu, zda bylo heslo poprvé zadáno dobře. Po nastavení hesla si musíte heslo dobře zapamatovat, protože jej nelze žádným způsobem zjistit. Dokonce ani správce serveru vám nemůže zjistit zapomenuté heslo!

Za ochranu uživatelského účtu před zneužitím je zodpovědný uživatel samotný. Heslo je třeba udržovat tajné. Heslo nesmíte ukládat nikde v otevřené podobě, ani sdělovat jiným osobám. Před odchodem od terminálu na delší dobu se vždy odhlašte. Pokud objevíte ve svém adresáři neznámé cizí soubory nebo zjistíte, že váš účet používá někdo jiný, okamžitě to oznamte správci systému (postmaster@fit.vutbr.cz). Komunikace nešifrovanými protokoly telnet (ftp, pop3, imap4) není nijak chráněna a může být snadno monitorována. Pokud se přihlašujete na fakultní servery nebo servery FIT z jiných sítí, naučte se používat bezpečné metody přístupu k síťovým službám (viz https://www.fit.vut.cz/units/cvt/net/ssh.php).

Zadávání příkazů

Pokud je na terminálu vypsána výzva interpretu příkazů, pak lze zadat příkaz. Příkaz zadáte tak, že napíšete nejprve jméno příkazu malými písmeny a pak případné další parametry příkazu. Při psaní příkazů je třeba dodržovat tato pravidla:

  • Jméno příkazu, volitelné parametry a parametry musí být navzájem odděleny alespoň jednou mezerou.

  • Příkazy a většina parametrů jsou malými písmeny.

  • Ve jménech příkazů a parametrech se rozlišují malá a velká písmena.

  • Volitelné parametry jsou vždy uvozeny znakem minus (-) a nemusí být uvedeny. Určují způsob provádění příkazu. Volitelné parametry lze obvykle seskupovat do jednoho slova (například ls -la).

Dokud není příkaz ukončen klávesou <Enter>, lze napsaný příkaz opravovat pomocí klávesy <BS> (BACKSPACE) nebo jej celý zrušit klávesou <CTRL-U>. Klávesa <BS> maže znak před kurzorem. Takto lze odmazat nesprávně napsaný text a přepsat jej správně. Pokud na klávesu <BS> nereaguje počítač odmazáním posledního znaku, zkontrolujte nejprve, zda skutečně používáte klávesu <BS> (je většinou vpravo nahoře na písmenné části klávesnice). Klávesa <BS> bývá někdy označena podobně jako klávesa pro pohyb kurzoru vlevo (šipka doleva), klávesa pro pohyb vlevo je ale většinou na samostatné části klávesnice, společně s ostatními klávesami pro pohyb kurzoru.

Speciální znaky

Některé znaky se do psaného příkazu neukládají, mají speciální význam. Přehled speciálních znaků:

<BS> ruší znak před kurzorem.
<CTRL-U> ruší celý napsaný řádek.
<CTRL-D> ukončení vstupu, na začátku řádku signalizuje konec vstupu (konec souboru)
<DEL>, <CTRL-C> generuje signál INTR - normální ukončení běžícího programu
<CTRL-\> generuje signál QUIT - násilné ukončení běžícího programu
<CTRL-S> pozastavení výpisů na terminál
<CTRL-Q> pokračování ve výpisu na terminál

Nastavení speciálních znaků si můžete vypsat příkazem:

stty -a

On-line manuál

Popis všech příkazů, programů, podprogramů a formátů souborů je dostupný příkazem man. Pro popis použití příkazu man si přečtěte popis příkazu man:

man man

Práce v síti:

Všechny počítače jsou propojeny lokální sítí a tato síť je napojena na akademickou počítačovou síť Cesnet a Internet. Při práci v počítačové síti je třeba dodržovat Pravidla provozu počítačové sítě VUT [PDF]. V lokální počítačové síti FIT jsou pro studenty dostupné tyto počítače:

eva.fit.vutbr.cz hlavní studentský server FreeBSD
merlin.fit.vutbr.cz studentský server CentOS/Linux
pc[a-z][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9].fit.vutbr.cz počítače PC na jednotlivých učebnách

Aktuální informace o počítačové síti, provozu, používání síťových služeb a provozním řádu najdete na fakultním Web serveru https://www.fit.vut.cz/units/cvt/net/

Domácí adresář

Domácí adresář mají všichni studenti FIT na serveru eva.fit.vutbr.cz. Domácí adresář je dostupný ve všech ostatních systémech Unix prostřednictvím síťového systému souborů (NFS). Znamená to, že ať pracujete kdekoli, vždy máte dostupné své soubory z evy. Velikost diskového prostoru, které zabírají soubory v domácím adresáři, podléhá omezení. Aktuální limit se dozvíte při přihlášení na server eva. Pokud překročíte limit diskového prostoru, můžete se dostat do potíží a přijít o opravované nebo vytvářené soubory. Nezapomeňte, že ať pracujete na jakékoli pracovní stanici, či Linuxu, používáte stále stejný domácí adresář. Pokud pravidelně na serveru eva nepracujete, ověřte si alespoň občas, kolik zabírají vaše soubory a zda se už neblížíte k diskovému limitu. Zaplnění adresářů zjistíte např. příkazy:

du (zaplnění adresářů)
df (volné místo na disku)

Soubory v domácích adresářích jsou pravidelně zálohovány (obvykle každý den). Přesto si ve vlastním zájmu pořizujte své záložní kopie důležitých souborů (zvláště pak projektů). Případná havárie disku není omluvou pro neodevzdání projektu! Nezapomeňte rušit nepotřebné soubory, protože při zaplnění celého disku bude patřičně zmenšen limit pro jednotlivé uživatele.

Disk má momentálně dostatečnou kapacitu (8 TB RAID-5), takže většina uživatelů nemá nastaveny omezující diskové kvóty. Disk ale rozhodně není určen jako skladiště MP3, či videa. Pokud bude něco podobného nalezeno ve vašem domácím adresáři, bude vám odpovídajícím způsobem také nastavena disková kvóta.

Elektronická pošta

Studenti mohou používat elektronickou poštu pro účely související se studiem nebo výzkumem. Rozesílání komerčních informací, nevyžádaných, či obtěžujících dopisů (spam) bude postihováno dle Pravidel provozu počítačové sítě VUT [PDF]. Měli byste se také seznámit s etikou používání Internetu a elektronické pošty (http://ftp.fit.vutbr.cz/pub/doc/rfc/rfc1855.txt). Další užitečné informace najdete na stránkách návodů.

Oficiální adresa všech studentů FIT má tvar: login@stud.fit.vut.cz

Oficiální adresa všech zaměstnanců FIT má tvar: login@fit.vut.cz

Pošta je doručována na fakultní studentský server eva.fit.vutbr.cz. Poštu můžete číst ze všech pracovních stanic Unix programem alpine nebo mutt. Poštu můžete dále číst protokolem IMAP4 libovolným klientem (Thunderbird, Outlook, Android/K9-Mail, apod.) nebo přes Web rozhraní https://roundcube.fit.vutbr.cz/.

Čtení pošty

Program mutt vypíše po spuštění menu nabízených příkazů. Na klávesu ? vypíše stručný popis příkazů. Pro čtení dopisu stačí vybrat čtený dopis šipkami nahoru, dolů nebo číslem dopisu. Dopis se vypisuje po stránkách, pro návrat do seznamu dopisů lze použít znak i.

Přehled základních příkazů:

číslo skok na dopis číslo
s uložení dopisu do jiné schránky
d zrušení dopisu
m adresa odeslání nového dopisu
r odpověď na čtený dopis

Dopisy přicházejí do systémové schránky. Velikost systémové schránky je omezena a proto musíte přečtené dopisy buď zrušit nebo uložit do jiné schránky.

Interpret příkazů (shell)

Po přihlášení komunikujete se systémem prostřednictvím interpretu příkazů. Některé užitečné příkazy:

přesměrování vstupu a výstupu: příkaz <vstup >výstup
propojení příkazů rourou: příkaz1 | příkaz2
předchozí příkaz, následující příkaz <CTRL>P, <CTRL>N
začátek, konec příkazu <CTRL>A, <CTRL>E
doplnění jména souboru: <ESC><ESC>, <ESC>=
nastavení pracovního adresáře: cd adresář
jméno pracovního adresáře: pwd
výpis obsahu adresáře: ls, ls -l, ls -la
výpis obsahu souboru: pg, more, less
kopie souboru: cp originál kopie
přesun, přejmenování souboru: mv původní nový
zrušení souboru: rm soubor ...
vytvoření adresáře: mkdir adresář
zrušení adresáře: rmdir adresář
seznam pracujících uživatelů: who
obsazení disku: df, du
výpis běžících procesů: ps
zrušení běžícího procesu: kill pid

Editor vi

Editor vi pracuje ve dvou režimech: vkládacím a příkazovém. Ve vkládacím režimu se téměř všechny znaky vkládají a nijak se neinterpretují. V příkazovém režimu je téměř každý znak příkazem, který se okamžitě provede. Před příkazem může být číslo určující počet opakování příkazu (například 10a*<ESC> vloží 10 hvězdiček).

Přechody mezi režimy činnosti:

i zahájení vkládání před kurzorem
a zahájení vkládání za kurzorem
o vložení prázdného řádku za řádek, na kterém je kurzor a zahájení vkládání
<ESC> ukončení vkládání, přechod do příkazového režimu

Příkazy rušení:

x zrušení znaku na pozici kurzoru  
dw zrušení slova  
dd zrušení řádku  

Příkazy pro pohyb v textu:

$ skok na konec řádku
0 skok na začátek řádku
fx skok na první znak x na řádku
<CTRL-D> posun vlevo před automatické odsazení v režimu automatického odsazování (:set ai)
<CTRL-F> další stránka
<CTRL-B> předchozí stránka
čísloG skok na zadaný řádek
/vzorek hledání vzorku (zadává se regulárním výrazem)
n hledání dalšího výskytu vzorku

Příkazy řádkového režimu:

:x zápis změn a ukončení editoru
:q ukončení bez zápisu změn
:e soubor ukončení edice souboru a zahájení edice nového souboru
:n edice dalšího souboru při spuštění s více jmény (vi *.c)
:set výpis nastavení parametrů a nastavování parametrů

Web server

Studentský Web server běží na serveru eva.fit.vutbr.cz. Svou domácí stránku si můžete vytvořit v adresáři $HOME/WWW, kde $HOME je domácí adresář. Odkážete se na ni adresou http://www.stud.fit.vutbr.cz/~login/. Hlavní soubor by se měl jmenovat index.html.cz nebo index.php.cz pro českou verzi stránky a index.html.en nebo index.php.en pro anglickou verzi. Pokud nebudete dělat vícejazyčné verze stránek, použijte jméno bez přípony .cz! Nezapomeňte nastavit pro vytvořené soubory správná práva - chmod a+rX ...! Pro převod mezi kódy můžete použít program iconv.

Archív FTP

Volně dostupné programy jsou archivovány na serveru ftp.fit.vutbr.cz. Jsou dostupné přes anonymní ftp (přenos souborů):

ftp ftp (spuštění programu ftp a napojení na ftp.fit.vutbr.cz)
login: anonymous
Password: e-mail
ftp> ? (popis příkazů, ? příkaz podrobnější popis)
ftp> dir (výpis obsahu adresáře)
ftp> cd pub (změna pracovního adresáře)
ftp> bin (binární přenos - bez transformace CR LF)
ftp> get soubor (přenos souboru na lokální počítač)
ftp> quit (ukončení)

Soubory jsou obvykle komprimované programem gzip a sloučené programem tar. Volně dostupné programy mají často různé podmínky pro volné šíření, kterých musíte dbát!

Program tar

Příkaz pro spuštění programu tar má tvar:

tar [klíč] [soubory]

Parametr klíč určuje činnost, soubory archivované soubory. Nejčastěji používané klíče jsou:

 c Vytvoření archívu
 x Obnova souborů z archívu.
 t Výpis obsahu archívu.
 f Jméno archívu je zadáno v následujícím parametru.

Příklady:

tar cvf vse.tar . zápis všech souborů v pracovním adresáři do vse.tar

Vzniklý soubor můžete zakomprimovat:

gzip vse.tar vznikne vse.tar.gz

Komprimovaný soubor má podstatně menší velikost než původní soubory. Při obnovování původních souborů lze soubor dekomprimovat a pak přečíst programem tar, výhodnější je ale postupovat takto (zabere méně místa na disku):

gzcat vse.tar.gz | tar xvf -
tar xvzf vse.tar.gz (alternativní varianta, pouze GNU a FreeBSD tar)

Řešení problémů

Veškeré požadavky, připomínky a reklamace jsou přijímány elektronickou poštou na adrese postmaster@fit.vutbr.cz. Pokud se nemůžete přihlásit, musíte kontaktovat osobně příslušného správce (zapomenutá hesla nelze řešit elektronickou poštou):

Problémy s počítači s OS Linux hlaste na linux@fit.vutbr.cz. Ve vlastním zájmu se seznamte s aktuálními informacemi o provozu počítačové sítě na Web serveru https://www.fit.vut.cz/units/cvt/net/.

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz
Nahoru